تگ button در HTML5 بخش نهم | lang | خصوصیت id | خصوصیت class

تگ button در HTML5 بخش نهم را جهت استفاده شما همراهان گرامی سایت آموزی تدارک دیدیم.

در بخش هشتم با دو خصوصیت عمومی تگ button به نام های dragable و dropzone آشنا شدید.

تگ button در HTML5 بخش نهم

تگ button در HTML5 بخش نهم | lang | خصوصیت id | خصوصیت class

تگ button در HTML5 بخش نهم | lang | خصوصیت id | خصوصیت class

در این بخش نیز سه خصوصیت عمومی دیگر در تگ button را برای شما کاربران گرامی توضیح می دهیم.

خصوصیات عمومی class ، id و lang را در تگ button برای این بخش انتخاب کرده ایم.

خاصیت عمومی id و کنترل آن بر تگ button

این خاصیت عمومی علاوه بر تگ button در بسیاری از تگ های HTML کاربرد دارد.

مقدار خاصیت id برابر با یک شناسه منحصر بفرد برای دکمه تولید شده توسط تگ button می باشد.

این مقدار فقط مختص یک دکمه در کل سند HTML می باشد.

و حق تکرار این شناسه را برای المان های دیگر نداریم.

خاصیت عمومی class و کنترل آن بر تگ button

این خاصیت عمومی علاوه بر تگ button در بسیاری از تگ های HTML کاربرد دارد.

با خاصیت عمومی class نیز می توانید یک اسم کلاس دلخواه به تگ button بدهید.

و از طریق این اسم می توانید دکمه یا دکمه های تولید شده با کلاس یکسان را انتخاب کنید.

در حقیقت تفاوت Attribute کلاس با id در این است که شما گروهی از دکمه ها را می توانید شامل یک کلاس یکسان کنید.

در حالیکه زمانی که اسم id تعیین می کنید ، آن شناسه مخصوص همان دکمه خواهد بود و حق استفاده از این اسم id را در هیچ دکمه دیگری و حتی المان های دیگر در سند html ندارید.

خاصیت عمومی lang و کنترل آن بر تگ button

این خاصیت عمومی علاوه بر تگ button در بسیاری از تگ های HTML کاربرد دارد.

خصوصیت lang به عنوان یک صفت عمومی ، زبان محتوای یک تگ ( المان ) را کنترل می کند.

از خاصیت lang برای تنظیم زبان محتوای تگ button نیز می توان استفاده کرد.

تگ button در HTML5 بخش نهم | lang | خصوصیت id | خصوصیت class – اختصاصی سایت آموزی