تگ button در HTML5 بخش هشتم dropzone و draggable

تگ button در HTML5 بخش هشتم را به بررسی دو خصوصیت عمومی دیگر در این تگ اختصاص می دهیم.

سایت آموزی در برنامه آموزشی خود کلیه تگ های HTML را همراه با کلیه صفات آنها آموزش می دهد.

در بخش هفتم این سری آموزشی در مورد سه خصوصیت عمومی contextmenu ، dir و hidden توضیح دادیم.

تگ button در اچ تی ام ال بخش هشتم

تگ button در HTML5 بخش هشتم dropzone و draggable - سایت آموزی

در این بخش دو ویژگی عمومی draggable ، dropzone در تگ button را توضیح می دهیم.

خاصیت عمومی dropzone و کنترل آن بر تگ button

این خاصیت عمومی در بسیاری از تگ های html علاوه بر تگ button کاربرد دارد.

برای اعمال این خصوصیت باید حتما تگ button مورد نظر قابلیت drag یا جابجایی داشته باشد.

خصوصیت عمومی dropzone سه مقدار می گیرد:

  1. مقدار copy
  2. مقدار move
  3. مقدار link

۱- مقدار copy

این مقدار تعیین می کند ، دکمه (button) جابجا شده یا دراگ شده زمان رها کردن موس کپی می شود.

۲- مقدار move

این مقدار تعیین می کند ، دکمه (button) جابجا شده یا دراگ شده زمان رها کردن موس منتقل می شود.

۳- مقدار link

این مقدار تعیین می کند ، دکمه (button) جابجا شده یا دراگ شده زمان رها کردن موس به شکل لینک می شود.

خاصیت عمومی draggable و کنترل آن بر تگ button در اچ تی ام ال

خصوصیت عمومی dragable نیز علاوه بر تگ button در بسیاری از تگ های html کاربرد دارد.

این خصوصیت نیز دو مقدار می گیرد :

  1. مقدار true
  2. مقدار false

۱- مقدار true در خاصیت dragable برای تگ button

اگر در خصوصیت dragable برای تگ button مقدار true را وارد کنید ، دکمه تولید شده قابلیت جابجایی را خواهد داشت.

۲- مقدار false در خاصیت dragable برای تگ button

اگر در خصوصیت dragable برای تگ button مقدار false را وارد کنید ، دکمه تولید شده قابلیت جابجایی را نخواهد داشت.

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

تگ button در HTML5 بخش هشتم dropzone و draggable – اختصاصی سایت آموزی