تگ button در HTML5 بخش پنجم صفت type و formtarget

تگ button در HTML5 بخش پنجم را در مجموعه مقالات سایت آموزی برای شما عزیزان تدارک دیدیم.

تگ button در HTML5 بخش پنجم

در بخش چهارم با سه خصوصیت جدید تگ button در HTML5 آشنا شدید.

تگ button در HTML5 بخش پنجم صفت type و formtarget - سایت آموزی

در بخش پنجم نیز به بررسی و توضیح سه خصوصیت مهم دیگر در تگ button می پر دازیم.

در این بخش سه خصوصیت formtarget ، type و disabled را برای شما عزیزان انتخاب کردیم.

خصوصیت type و کنترل آن بر تگ button در اچ تی ام ال

خصوصیت type مشخص کننده نوع دکمه می باشد. با سه مقدار تگ button را کنترل می کند.

  1. مقدار button
  2. مقدار reset
  3. مقدار submit

خصوصیت formtarget و کنترل آن بر تگ button

خصوصیت جدید formtarget در html5 اضافه شده است.

این خصوصیت به نحوه باز شدن صفحه ای که فرم مورد نظر ما به آن ارسال می شود اشاره می کند.

در حقیقت حالت باز شدن این صفحه با ۵ مقدار در تگ button کنترل می شود:

۱- مقدار blank_ در خصوصیت form-target در اچ تی ام ال

این مقدار برای تگ button فرم ارسالی مورد نظر را در تب جدید یا صفحه دیگری باز می کند.

۲- مقدار new_ در خصوصیت formtarget

این مقدار برای تگ button فرم ارسالی مورد نظر را در پنجره جدیدی از مرورگر باز می کند.

۳- مقدار parent_ در خصوصیت formtarget

این مقدار برای تگ button فرم ارسالی مورد نظر را در پنجره والد از مرورگر باز می کند.

۴- مقدار self_ در خصوصیت formtarget

این مقدار برای تگ button فرم ارسالی مورد نظر را در همان صفحه و همان پنجره از مرورگر باز می کند.

۵- مقدار top_ در خصوصیت form-target

خصوصیت disabled و کنترل آن بر تگ button در اچ تی ام ال

این خصوصیت برای این تگ یک button (دکمه) غیر فعال را مشخص می کند.

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

تگ button در HTML5 بخش پنجم صفت type و formtarget – اختصاصی سایت آموزی