تگ button در HTML5 بخش چهارم | مقدار autofocus | خاصیت enctype

تگ button در HTML5 بخش چهارم را جهت استفاده شما کاربران گرامی سایت آموزی تهیه کردیم.

در بخش سوم با سه خصوصیت form ، formaction و formmethod در html آشنا شدید.

تگ button در HTML5 بخش چهارم

تگ button در HTML5 بخش چهارم | مقدار autofocus | خاصیت enctype

تگ button در HTML5 بخش چهارم | مقدار autofocus | خاصیت enctype

در بخش چهارم از سری مقالات آموزشی تگ button در مورد سه خصوصیت جدید دیگر در این تگ توضیح می دهیم.

خصوصیات Autofocus ، Formnovalidate ، Formenctype را برای بخش چهارم این سری آموزشی انتخاب کردیم.

خصوصیت جدید Formnovalidate و کنترل آن بر تگ button

تنها در زمانی کاربرد دارد که داخل تگ button در داخل یک تگ فرم استفاده شده باشد.

این خاصیت در زمانی استفاده می شود که بخشی از فرم را در تگ button  را نمی خواهیم اعتبارسنجی کنیم.

در این حالت با انتخاب این خصیصه می توانیم تگ button مورد نظرمان را جهت اعتبارسنجی نشدن کنترل کنیم.

این خصوصیت فقط برای حالت type=submit در تگ button استفاده میشود.

خصوصیت جدید Autofocus و کنترل آن بر تگ button

این خاصیت تنها یک مقدار autofocus دارد و در صورت استفاده از آن کنترل فوکوس اتوماتیک بر روی تگ button مهیا می شود.

این خصوصیت نیز فقط برای حالت type=submit در تگ button استفاده میشود.

خصوصیت جدید Formenctype و کنترل آن بر تگ button

این خاصیت تعیین می کند که اطلاعات ارسالی از کنترل به سرور با چه روشی ارسال شود.

Attribute مذکور فقط برای فرم هایی که متد ارسال فرم در آنها post می باشد، کاربرد دارد.

این خصوصیت زمانی استفاده می شود که در تگ form از خصوصیت enctype استفاده کرده باشید.

و می خواهید خاصیت enctype در تگ button مورد نظر شما متفاوت باشد.

یعنی مقدار این خاصیت ، کنترل مقدار تعیین شده برای خاصیت enctype در فرم را نادیده می گیرد.

خاصیت مذکور تنها در کنترل های type از نوع submit در تگ button کاربرد دارد.

تگ button در HTML5 بخش چهارم | مقدار autofocus | خاصیت enctype – اختصاصی سایت آموزی