تگ select در HTML خاصیت outofocus خاصیت multiple

تگ select در HTML به عنوان یکی از تگ های کاربردی در این زبان طراحی محسوب می شود.

در این مقاله از سایت آموزی به بررسی تگ select در زبان HTML می پردازیم.

تگ select در HTML

تگ select در HTML خاصیت outofocus خاصیت multiple - سایت آموزی

جهت ساختن یک لیست بازشو در form خود علاوه بر تگ datalist می توانید از تگ select استفاده کنید.

تگ select در اچ تی ام ال

همانطور که اشاره کردم تگ کاربردی select هم برای ساخت یک لیست بازشو درون تگ form معمولا کاربرد دارد.

تصویر یک لیست بازشو را نشان می دهد که بوسیله تگ select ساخته شده است:

تگ select در HTML

این تگ درون خود مشابه تگ datalist دارای گروهی از تگ های option می باشد.

هر تگ option در حقیقت به عنوان یکی از آیتم های لیست بازشو به حساب می آید.

تگ option که درون تگ select به کار می رود، شامل یک خاصیت مهم به نام value می باشد.

در واقع مقداری که به این خاصیت می دهید، اسم یک آیتم از لیست بازشو را تعیین می کند.

شکل زیر نمونه ای از کدنویسی برای ساخت لیست بازشو با تگ select می باشد :

تگ select در HTML

خاصیت های ویژه تگ select در اچ تی ام ال

  1.  disabled
  2. multiple
  3. autofocus
  4. name
  5. form
  6. size
  7. required

خاصیت ویژه disabled در تگ select

این خاصیت لیست بازشو را در حالت غیرفعال تعیین می کند.

خاصیت ویژه multiple در تگ select

در صورت تعیین این خاصیت در لیست بازشوی ساخته شده کاربر چندین مقدار را می تواند انتخاب کند.

خاصیت ویژه autofocus در تگ select

این خاصیت تنها یک مقدار autofocus دارد و در صورت استفاده از آن کنترل فوکوس اتوماتیک بر روی تگ select مهیا می شود.

با انتخاب این خاصیت مکان نما به طور اتوماتیک روی فیلد مورد نظر پس از لود صفحه قرار می گیرد.

خاصیت ویژه name در تگ select در سند اچ تی ام ال

این خاصیت یک اسم برای تگ select تعیین می کند. که بوسیله آن می توانید در سلکتورهای js ، css و..و از آن استفاده کنید.

خاصیت ویژه form در تگ select

این خاصیت یک شناسه از form مورد نظر را به این تگ نسبت می دهد. تا مشخص شود که لیست بازشو به کدام form متعلق می باشد.

خاصیت ویژه size در تگ select

این خاصیت تعداد مقادیر قابل مشاهده لیست را مشخص می کند. به عبارت دیگر تعداد آیتم های لیست بازشو را تعیین می کند.

خاصیت ویژه required در تگ select در سند اچ تی ام ال

این خاصیت نوعی اعتبارسنجی به تگ select قبل از ارسال form به سرور می دهد. در این حالت کاربر باید حتما یکی از گزینه های لیست بازشو را انتخاب کند. در غیر اینصورت فرم مورد نظر به صفحه هدف ارسال نمی شود.

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

تگ select در HTML خاصیت outofocus خاصیت multiple – اختصاصی سایت آموزی