تگ strong ، تگ em و تگ del در html ایتالیک و برجسته

در این مقاله از سایت آموزی در مورد عنصر strong ، عنصر em و عنصر del در html توضیح می دهیم.

همه تگ های مذکور موجب تغییرات درون محتوایی می شوند.

تگ strong ، تگ em و تگ del در html ایتالیک و برجسته

معرفی و کاربرد تگ strong در html :

این تگ دارای یک تگ باز ( Opening Tag ) و یک تگ بسته ( Closing Tag ) می باشد.

تگ strong معمولا به شکل درون محتوایی کاربرد دارد. و بخشی از محتوای مهم را bold می کند.

البته strong را در سرتیتر نوشته ها نیز در برخی بخشهای سند html به کار می برند.

در HTML5 برای عناوین یا تیترها باید از تگ های h1 تا h6 استفاده شود. استفاده بهینه از تگ های هدینگ تاثیر بالایی در ارتقای سئوی صفحات وبسایت شما دارد.

و برای متن تاکیدی از تگ em ، برای متن هایلایت شده از تگ mark استفاده می کنند.

و برای متن مهم بجای تگ <b> بهتر است از تگ <strong> استفاده کنید.

تگ <strong> یک تگ تعریفی در سند HTML است

معرفی و کاربرد تگ em در اچ تی ام ال :

تگ em نیز دارای یک تگ باز ( Opening Tag ) و یک تگ بسته ( Closing Tag ) می باشد.

این تگ هم معمولا به شکل درون محتوایی در سند html و جهت ایتالیک کردن متون استفاده می شود.

معرفی و کاربرد تگ del در اچ تی ام ال :

تگ del نیز دارای یک تگ باز ( Opening Tag ) و یک تگ بسته ( Closing Tag ) می باشد.

این تگ نیز به صورت یک المان درون محتوایی کاربرد دارد.

البته تگ del ممکن است بنابر نیاز بر روی کل متن اعمال شود.

تگ del با کشیدن یک خط روی محتوای نوشته شده در سند html نمایان می شود.

به عنوان مثال کاربرد آن زمانی است که مثلا در محصصول یک سایت فروشگاهی تخفیف لحاظ می شود و روی قیمت قدیمی یک خط کامل کشیده می شود.

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

تگ strong ، تگ em و تگ del در html ایتالیک و برجسته – اختصاصی سایت آموزی