خاصیت background-color در css پس زمینه تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی جدید background-color در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی background-color در زبان css در نسخه اول این زبان طراحی یعنی CSS1 معرفی شده است.

خاصیت background-color در css پس زمینه تگ html - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی جدید background-color در زبان طراحی css

توسط خاصیت background-color می توانیم یک رنگ پس زمینه برای یک تگ html تعیین کنیم.

پس زمینه یک تگ html تمام اندازه و ابعاد آن تگ html را به همراه خصوصیات padding ( حاشیه درونی عنصر ) و border ( خط حاشیه عنصر ) به غیر از margin ( حاشیه  بیرونی عنصر ) را شامل می شود.

نکته مهم

همواره از رنگ پس زمینه و رنگ متن مناسبی در صفحه وبسایت خود استفاده کنید، که کاربر ، متن را به راحتی مطالعه کند. ( توجه به تجربه کاربری یا UX )

مقادیر صفت جدید background-color در زبان طراحی سی اس اس

صفت جدید background-color که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار color
  2. مقدار transparent
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

مقدار color درون خاصیت background-color در زبان css

اگر خاصیت background-color را برابر با مقدار color قرار دهیم، رنگ پس زمینه یک تگ html را تعیین می کنیم. لیستی از مقادیر رنگ توسط این مقدار قابل تعریف است.

شما می توانید لیست کامل مقادیر رنگ قابل تعریف با CSS را در سایت آموزی مطالعه بفرمایید.

مقدار transparent درون خاصیت background-color در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background-color را برابر با یک مقدار transparent قرار دهیم، مشخص می کند که رنگ پس زمینه تگ html باید شفاف یا شیشه ای باشد.

 این مقدار همان مقدار پیش فرض خاصیت background-color می باشد.

مقدار initial درون خاصیت background-color در زبان css

اگر خاصیت background-color را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت background-color در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background-color را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه ، خصوصیت مذکور را از والد پدری خود به ارث می برد.

مثال در مورد خاصیت background-color در زبان طراحی css

[html]body{background-color:red;}[/html]

خاصیت background-color در css پس زمینه تگ html - سایت آموزی

بررسی خاصیت background-color از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی کاربردی background-color در زبان css در اولین نسخه این زبان طراحی یعنی css1 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت background-color

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت background-color در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

خاصیت background-color در css پس زمینه تگ html – اختصاصی سایت آموزی