رویداد onclick در HTML ویژگی onclick رویداد ماوس

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت رویدادی onclick در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی onclick زمانی روی می دهد که کاربر بر روی یک تگ html کلیک کند. onclick یک رویداد عمومی تگ های html است.

رویداد onclick در HTML ویژگی onclick رویداد ماوس - سایت آموزی

معرفی و کاربرد صفت رویدادی onclick در سند اچ تی ام ال

صفت رویدادی onclick زمانی روی می دهد که کاربر بر روی یک تگ html کلیک نماید.

ویژگی رویدادی onclick در دسته رویداد های ماوس قرار گرفته و یک رویداد عمومی در تگ های html است.

خاصیت رویدادی onclick در تمام تگ های html به جز تگ title ، تگ style ، تگ script ، تگ param ، تگ meta ، تگ iframe ، تگ html ، تگ head ، تگ br ، تگ bdo و تگ base رخ می دهد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی onclick درون تگ button

[html]<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<button onclick=”myFunction()”>Click me</button>
<p id=”demo”></p>
<p>A function is triggered when the button is clicked. The function outputs some text in a p element with id=”demo”.</p>
<script>
function myFunction() {
document.getElementById(“demo”).innerHTML = “Hello World”;
}
</script>
</body>
</html>[/html]

بررسی ویژگی onclick درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی onclick ، در سند جدید HTML5 و در HTML4.01 وجود داشته و پشتیبانی می شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی onclick

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

رویداد onclick در HTML ویژگی onclick رویداد ماوس – اختصاصی سایت آموزی