رویداد ondrag در HTML5 زمان drag با ماوس تگ html

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت رویدادی ondrag در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی ondrag زمانی رخ میدهد که یک تگ html ، به وسیله ماوس درگ شود. خصوصیت ondrag یک رویداد عمومی تگ های html است.

رویداد ondrag در HTML5 زمان drag با ماوس تگ html - سایت آموزی

معرفی صفت رویدادی ondrag در سند

صفت رویدادی ondrag زمانی رخ می دهد که یک تگ html ، به وسیله ماوس درگ یا کشیده شود. خصوصیت دراگ و دراپ در HTML5 معرفی شده و توسط چند ویژگی و رویداد کنترل می شوذ.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

که خاصیت رویدادی ondrag و صفت draggable از جمله آنها می باشد. لینک ها و تصاویر برای کشیده شدن نیازی به صفت draggable ندارند. ویژگی رویدادی ondrag در دسته رویداد های ماوس قرار می گیرد. این رویداد هم جزء رویداد عمومی در تگ های html است.

ویژگی ها و رویدادهای دراگ و دراپ کردن تگ های html عبارتند از :

  1. ondragstart
  2. ondragend
  3. ondrag
  4. ondragenter 
  5. ondragover
  6. ondragleave
  7. ondrop

رویداد ondrag در HTML5 زمان drag با ماوس تگ html

مثال در مورد استفاده از این ویژگی درون تگ p

<p>Drag the p element back and forth between the two rectangles:</p>
<div class=”droptarget” ondrop=”drop(event)” ondragover=”allowDrop(event)”>
<p ondragstart=”dragStart(event)” ondrag=”dragging(event)” draggable=”true” id=”dragtarget”>Drag me!</p>
</div>
<div class=”droptarget” ondrop=”drop(event)” ondragover=”allowDrop(event)”></div>
<p style=”clear:both;”><strong>Note:</strong> drag events are not supported in Internet Explorer 8 and earlier versions or Safari 5.1 and earlier versions.</p>
<p id=”demo”></p>
<script>
function dragStart(event) {
event.dataTransfer.setData(“Text”, event.target.id);
}
function dragging(event) {
document.getElementById(“demo”).innerHTML = “The p element is being dragged”;
}
function allowDrop(event) {
event.preventDefault();
}
function drop(event) {
event.preventDefault();
var data = event.dataTransfer.getData(“Text”);
event.target.appendChild(document.getElementById(data));
document.getElementById(“demo”).innerHTML = “The p element was dropped”;
}
</script>

بررسی ویژگی ondrag درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی ondrag ، در نسخه HTML5 معرفی شده و HTML4.01 نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی ondrag

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

رویداد ondrag در HTML5 زمان drag با ماوس تگ html – اختصاصی سایت آموزی