رویداد ondrag در HTML5 | رویداد عمومی ondrag

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت رویدادی ondrag در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی ondrag زمانی رخ میدهد که یک تگ html ، به وسیله ماوس درگ شود. خصوصیت ondrag یک رویداد عمومی تگ های html است.

رویداد ondrag در HTML5 | رویداد عمومی ondrag

رویداد ondrag در HTML5 | رویداد عمومی ondrag | رویداد ondrag در HTML5 | رویداد عمومی ondrag | رویداد ondrag در HTML5 | رویداد عمومی ondrag | رویداد ondrag در HTML5 | رویداد عمومی ondrag | رویداد ondrag در HTML5 | رویداد عمومی ondrag | رویداد ondrag در HTML5 | رویداد عمومی ondrag | رویداد ondrag در HTML5 | رویداد عمومی ondrag

معرفی صفت رویدادی ondrag در سند HTML

صفت رویدادی ondrag زمانی رخ می دهد که یک تگ html ، به وسیله ماوس درگ یا کشیده شود.

خصوصیت دراگ و دراپ در HTML5 معرفی شده و توسط چند ویژگی و رویداد کنترل می شوذ.

که خاصیت رویدادی ondrag و صفت draggable از جمله آنها می باشد.

لینک ها و تصاویر برای کشیده شدن نیازی به صفت draggable ندارند.

ویژگی رویدادی ondrag در دسته رویداد های ماوس قرار می گیرد.

این رویداد هم جزء رویداد عمومی در تگ های html است.

ویژگی ها و رویدادهای دراگ و دراپ کردن تگ های html عبارتند از :

  1. ondragstart
  2. ondragend
  3. ondrag
  4. ondragenter 
  5. ondragover
  6. ondragleave
  7. ondrop

مثال در مورد استفاده از ویژگی ondrag درون تگ p

بررسی ویژگی ondrag درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی ondrag ، در نسخه HTML5 معرفی شده و HTML4.01 نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی ondrag

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

رویداد ondrag در HTML5 | رویداد عمومی ondrag

رویداد ondrag در HTML5 | رویداد عمومی ondrag – اختصاصی سایت آموزی