رویداد ondragend در HTML5 | رویداد عمومی ondragend

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت رویدادی ondragend در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی ondragend زمانی رخ میدهد که عمل کشیدن و رها کردن یا Drag and Drop یگ تگ html ، به وسیله ماوس به پایان رسیده باشد. خصوصیت ondragend یک رویداد عمومی تگ های html است. و در HTML5 معرفی شده است.

رویداد ondragend در HTML5 | رویداد عمومی ondragend

رویداد ondragend در HTML5 | رویداد عمومی ondragend | رویداد ondragend در HTML5 | رویداد عمومی ondragend | رویداد ondragend در HTML5 | رویداد عمومی ondragend | رویداد ondragend در HTML5 | رویداد عمومی ondragend | رویداد ondragend در HTML5 | رویداد عمومی ondragend | رویداد ondragend در HTML5 | رویداد عمومی ondragend | رویداد ondragend در HTML5 | رویداد عمومی ondragend

معرفی صفت رویدادی ondragend در سند HTML5

صفت رویدادی ondragend زمانی رخ میدهد که عمل کشیدن و رها کردن یا Drag and Drop یگ تگ html ، به وسیله ماوس به پایان رسیده باشد.

خصوصیت دراگ و دراپ در HTML5 معرفی شده و توسط چند ویژگی و رویداد کنترل می شوذ.

که خاصیت رویدادی ondragend و صفت draggable از جمله آنها می باشد.

لینک ها و تصاویر برای کشیده شدن نیازی به صفت draggable ندارند.

ویژگی رویدادی ondragend در دسته رویداد های ماوس قرار می گیرد.

این رویداد هم جزء رویداد عمومی در تگ های html است.

ویژگی ها و رویدادهای دراگ و دراپ کردن تگ های html عبارتند از :

  1. ondragstart
  2. ondragend
  3. ondrag
  4. ondragenter 
  5. ondragover
  6. ondragleave
  7. ondrop

مثال در مورد استفاده از ویژگی ondragend درون تگ p

بررسی ویژگی ondragend درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی ondragend ، در نسخه HTML5 معرفی شده و HTML4.01 نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی ondragend

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

رویداد ondragend در HTML5 | رویداد عمومی ondragend

رویداد ondragend در HTML5 | رویداد عمومی ondragend

رویداد ondragend در HTML5 | رویداد عمومی ondragend – اختصاصی سایت آموزی