رویداد ondragenter در HTML5 تگ drag شده به drop

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت رویدادی ondragenter در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی ondragenter زمانی رخ میدهد که یک تگ html در حال کشیده شدن وارد محدوده رها کردن یا drop به وسیله ماوس بشود. خصوصیت ondragenter یک رویداد عمومی تگ های html است.

رویداد ondragenter در HTML5 تگ drag شده به drop - سایت آموزی

معرفی صفت رویدادی ondragenter در سند اچ تی ام ال

صفت رویدادی ondragenter زمانی رخ میدهد که یک تگ html در حال کشیده شدن وارد محدوده رها کردن یا drop به وسیله ماوس بشود. خصوصیت دراگ و دراپ در HTML5 معرفی شده و توسط چند ویژگی و رویداد کنترل می شوذ.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

که خاصیت رویدادی ondragenter و صفت draggable از جمله آنها می باشد. لینک ها و تصاویر برای کشیده شدن نیازی به صفت draggable ندارند. ویژگی رویدادی ondragenter در دسته رویداد های ماوس قرار می گیرد. این رویداد هم جزء رویداد عمومی در تگ های html است.

ویژگی ها و رویدادهای دراگ و دراپ کردن تگ های html عبارتند از :

  1. ondragstart
  2. ondragend
  3. ondrag
  4. ondragenter 
  5. ondragover
  6. ondragleave
  7. ondrop

مثال در مورد استفاده از ویژگی ondragenter درون تگ div

<div class=”droptarget” ondrop=”drop(event)” ondragenter=”dragEnter(event)” ondragleave=”dragLeave(event)” ondragover=”allowDrop(event)”>
<p ondragstart=”dragStart(event)” draggable=”true” id=”dragtarget”>Drag me!</p>
</div>
<div class=”droptarget” ondragenter=”dragEnter(event)” ondragleave=”dragLeave(event)” ondrop=”drop(event)” ondragover=”allowDrop(event)”></div>
<p style=”clear:both;”><strong>Note:</strong> drag events are not supported in Internet Explorer 8 and earlier versions or Safari 5.1 and earlier versions.</p>
<p id=”demo”></p>
<script>
function dragStart(event) {
event.dataTransfer.setData(“Text”, event.target.id);
}
function dragEnter(event) {
if ( event.target.className == “droptarget” ) {
event.target.style.border = “3px dotted red”;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = “Entered the dropzone”;
}
}
function dragLeave(event) {
if ( event.target.className == “droptarget” ) {
event.target.style.border = “”;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = “Left the dropzone”;
}
}
function allowDrop(event) {
event.preventDefault();
}
function drop(event) {
event.preventDefault();
var data = event.dataTransfer.getData(“Text”);
event.target.appendChild(document.getElementById(data));
}
</script>

بررسی ویژگی ondragenter درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی ondragenter ، در نسخه HTML5 معرفی شده و HTML4.01 نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی ondragenter

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

رویداد ondragenter در HTML5 تگ drag شده به drop – اختصاصی سایت آموزی