رویداد ondragenter در HTML5 رویداد عمومی ondragenter

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت رویدادی ondragenter در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی ondragenter زمانی رخ میدهد که یک تگ html در حال کشیده شدن وارد محدوده رها کردن یا drop به وسیله ماوس بشود. خصوصیت ondragenter یک رویداد عمومی تگ های html است.

رویداد ondragenter در HTML5 رویداد عمومی ondragenter

رویداد ondragenter در HTML5 رویداد عمومی ondragenter | رویداد ondragenter در HTML5 رویداد عمومی ondragenter | رویداد ondragenter در HTML5 رویداد عمومی ondragenter | رویداد ondragenter در HTML5 رویداد عمومی ondragenter | رویداد ondragenter در HTML5 رویداد عمومی ondragenter | رویداد ondragenter در HTML5 رویداد عمومی ondragenter | رویداد ondragenter در HTML5 رویداد عمومی ondragenter | رویداد ondragenter در HTML5 رویداد عمومی ondragenter

معرفی صفت رویدادی ondragenter در سند HTML

صفت رویدادی ondragenter زمانی رخ میدهد که یک تگ html در حال کشیده شدن وارد محدوده رها کردن یا drop به وسیله ماوس بشود.

خصوصیت دراگ و دراپ در HTML5 معرفی شده و توسط چند ویژگی و رویداد کنترل می شوذ.

که خاصیت رویدادی ondragenter و صفت draggable از جمله آنها می باشد.

لینک ها و تصاویر برای کشیده شدن نیازی به صفت draggable ندارند.

ویژگی رویدادی ondragenter در دسته رویداد های ماوس قرار می گیرد.

این رویداد هم جزء رویداد عمومی در تگ های html است.

ویژگی ها و رویدادهای دراگ و دراپ کردن تگ های html عبارتند از :

  1. ondragstart
  2. ondragend
  3. ondrag
  4. ondragenter 
  5. ondragover
  6. ondragleave
  7. ondrop

مثال در مورد استفاده از ویژگی ondragenter درون تگ div

بررسی ویژگی ondragenter درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی ondragenter ، در نسخه HTML5 معرفی شده و HTML4.01 نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی ondragenter

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

رویداد ondragenter در HTML5 رویداد عمومی ondragenter

رویداد ondragenter در HTML5 رویداد عمومی ondragenter – اختصاصی سایت آموزی