رویداد ondragleave در HTML5 رویداد عمومی ondragleave

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت رویدادی ondragleave در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی ondragleave زمانی رخ میدهد که یک تگ html از محدوده ای که قرار است در آن drop یا رها شود، به وسیله ماوس خارج گردد. خصوصیت ondragleave یک رویداد عمومی تگ های html است.

رویداد ondragleave در HTML5 رویداد عمومی ondragleave

رویداد ondragleave در HTML5 رویداد عمومی ondragleave

معرفی صفت رویدادی ondragleave در سند HTML

صفت رویدادی ondragleave زمانی رخ میدهد که یک تگ html از محدوده ای که قرار است در آن drop یا رها شود، به وسیله ماوس خارج گردد.

خصوصیت دراگ و دراپ در HTML5 معرفی شده و توسط چند ویژگی و رویداد کنترل می شوذ.

که خاصیت رویدادی ondragleave و صفت draggable از جمله آنها می باشد.

لینک ها و تصاویر برای کشیده شدن نیازی به صفت draggable ندارند.

ویژگی رویدادی ondragleave در دسته رویداد های ماوس قرار می گیرد.

با استفاده از رویدادهای OnDragEnter و OnDragLeave میتوان وارد شدن و خارج شدن یک تگ html را از یک محدوده Drop یا رها کردن را مشخص کرد.

این رویداد هم جزء رویداد عمومی در تگ های html است.

ویژگی ها و رویدادهای دراگ و دراپ کردن تگ های html عبارتند از :

  1. ondragstart
  2. ondragend
  3. ondrag
  4. ondragenter 
  5. ondragover
  6. ondragleave
  7. ondrop

مثال در مورد استفاده از ویژگی ondragleave درون تگ div

بررسی ویژگی ondragleave درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی ondragleave ، در نسخه HTML5 معرفی شده و HTML4.01 نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی ondragleave

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

رویداد ondragleave در HTML5 رویداد عمومی ondragleave – اختصاصی سایت آموزی