رویداد ondrop در HTML5 | تگ اچ تی ام ال روی drop

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت رویدادی ondrop در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی ondrop زمانی رخ میدهد که یک تگ html که توسط کاربر در وضعیت drag یا کشیده شدن قرار داشته به وضعیت رها شدن یا drop به وسیله ماوس وارد شود. خصوصیت ondrop یک رویداد عمومی تگ های html است.

رویداد ondrop در HTML5 | تگ اچ تی ام ال روی drop - سایت آموزی

معرفی صفت رویدادی ondrop در سند اچ تی ام ال

صفت رویدادی ondrop زمانی رخ میدهد که یک تگ html که توسط کاربر در وضعیت drag یا کشیده شدن قرار داشته به وضعیت رها شدن یا drop به وسیله ماوس کاربر وارد شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

خصوصیت دراگ و دراپ در HTML5 معرفی شده و توسط چند ویژگی و رویداد کنترل می شوذ. که خاصیت رویدادی ondrop و صفت draggable از جمله آنها می باشد. لینک ها و تصاویر برای کشیده شدن نیازی به صفت draggable ندارند. ویژگی رویدادی ondrop در دسته رویداد های مربوط به ماوس قرار می گیرد. این رویداد هم جزء رویداد عمومی در تگ های html است.

ویژگی ها و رویدادهای دراگ و دراپ کردن تگ های html عبارتند از :

  1. ondragstart
  2. ondragend
  3. ondrag
  4. ondragenter 
  5. ondragover
  6. ondragleave
  7. ondrop

رویداد ondrop در HTML5 تگ اچ تی ام ال روی drop

مثال در مورد استفاده از ویژگی ondrop درون تگ div

<div class=”droptarget” ondrop=”drop(event)” ondragover=”allowDrop(event)”>
<p ondragstart=”dragStart(event)” draggable=”true” id=”dragtarget”>Drag me!</p>
</div>
<div class=”droptarget” ondrop=”drop(event)” ondragover=”allowDrop(event)”></div>
<p style=”clear:both;”><strong>Note:</strong> drag events are not supported in Internet Explorer 8 and earlier versions or Safari 5.1 and earlier versions.</p>
<p id=”demo”></p>
<script>
function dragStart(event) {
event.dataTransfer.setData(“Text”, event.target.id);
document.getElementById(“demo”).innerHTML = “Started to drag the p element”;
}
function allowDrop(event) {
event.preventDefault();
}
function drop(event) {
event.preventDefault();
var data = event.dataTransfer.getData(“Text”);
event.target.appendChild(document.getElementById(data));
document.getElementById(“demo”).innerHTML = “The p element was dropped”;
}
</script>
بررسی ویژگی ondrop درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی ondrop ، در نسخه HTML5 معرفی شده و HTML4.01 نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی ondrop

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

رویداد ondrop در HTML5 | تگ اچ تی ام ال روی drop – اختصاصی سایت آموزی