رویداد onerror در HTML رویداد عمومی onerror تگ audio

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی صفت رویدادی onerror در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی onerror زمانی رخ می دهد که در طول لود شدن یک فایل صوتی یا تصویری یک error اتفاق بیفتد. این error در منبع رویداد ( event source ) به وجود می آید.

خصوصیت رویدادی onerror مخصوص تگ audio ، تگ body ، تگ embed ، تگ img ، تگ link ، تگ object ، تگ script و تگ video می باشد.

رویداد onerror در HTML رویداد عمومی onerror تگ audio

رویداد onerror در HTML رویداد عمومی onerror تگ audio | رویداد onerror در HTML رویداد عمومی onerror تگ audio | رویداد onerror در HTML رویداد عمومی onerror تگ audio | رویداد onerror در HTML رویداد عمومی onerror تگ audio | رویداد onerror در HTML رویداد عمومی onerror تگ audio | رویداد onerror در HTML رویداد عمومی onerror تگ audio | رویداد onerror در HTML رویداد عمومی onerror تگ audio | رویداد onerror در HTML رویداد عمومی onerror تگ audio

معرفی صفت رویدادی onerror در سند HTML

صفت رویدادی onerror زمانی رخ می دهد که در طول لود شدن یک فایل صوتی یا تصویری یک error اتفاق بیفتد.

ویژگی رویدادی onerror در دسته رویداد های مربوط به media قرار می گیرد.

خصوصیت رویدادی onerror مخصوص تگ audio ، تگ body ، تگ embed ، تگ img ، تگ link ، تگ object ، تگ script و تگ video می باشد.

نکته مهم

رویداد های زیر در زمان اختلال در پروسه لود شدن فایل های media می توانند رخ دهند:

  • onabort
  • onemptied
  • onstalled
  • onsuspend

مثال در مورد استفاده از ویژگی onerror درون تگ audio

مثال در مورد استفاده از ویژگی onerror درون تگ video

بررسی ویژگی onerror درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی onerror ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 وجود داشته و پشتیبانی می شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی onerror

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

رویداد onerror در HTML رویداد عمومی onerror تگ audio – اختصاصی سایت آموزی