سلکتور های css بخش دوم XSelector# و XYSelector

سلکتور های css بخش دوم را برای شما کاربران گرامی سایت آموزی تدارک دیده ایم. در این بخش نیز در مورد سه سلکتور مهم دیگر css توضیحاتی را ارائه می کنم.

سلکتور های css بخش دوم | XSelector# و XYSelector - سایت آموزی

انتخابگر ( Selector * ) یا سلکتور ستاره ( Universal Selector )

این سلکتور قابلیت انتخاب کلیه المنت های سند css را دارد.

و کدی که داخل آکولاد باز و بسته قرار می گیرد، تغییرات را برای همه المنت های سند اعمال می کند.

سلکتور های css بخش دوم | XSelector# و XYSelector - سایت آموزی

* {margin: 0; padding: 0;}

سلکتور ( X Selector#  ) یا سلکتور Id :

سلکتور Id قابلیت انتخاب یک تگ مخصوص و یا یک گروه تگ مخصوص را در سند دارد.

Id (شناسه) فقط یکبار در سند می تواند تعریف شود. و برخلاف خصیصه کلاس قابلیت اختصاص به چندین گروه تگ را ندارد.

سلکتور Id با یک علامت # (شارپ) شروع شده و پس از آن اسم Id می آید.

و کدی که داخل آکولاد باز و بسته قرار می گیرد، تغییرات را برای همان شناسه مخصوص اعمال می کند.

سلکتور های css بخش دوم | XSelector# و XYSelector - سایت آموزی

#column1 {font-size: 20px;}

انتخابگر ( X Y  Selector ) یا سلکتور تگ های سلسله مراتبی :

گاهی قصد داریم المنت (تگ) فرزند را داخل المنت (تگ) پدر با روابط والد و فرزندی انتخاب کنیم.

مثلا ممکن است در سند ما تگ های a زیادی وجود داشته اما منظور ما تغییر در آن تگ های a می باشد که درون تگ پدر li قرار دارند.

سلکتور های css بخش دوم | XSelector# و XYSelector - سایت آموزی

به مثال زیر توجه کنید که تغییرات برای تگ های a درون تگ li لحاظ می شود :

li > a {text-decoration: none;}

در مثال بالا تنها گروه تگ هایی که در سند html مورد نظر داخل تگ پدر li (لیست نامرتب) هستند، آندرلاین پیش فرض خود را از دست می دهند. و سایر تگ های a در سند شامل این تغییر نمی شوند.

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

سلکتور های css بخش دوم | XSelector# و XYSelector – اختصاصی سایت آموزی