صفت خصوصی autocomplete در html | صفت autocomplete در html5

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما کاربران محترم قصد داریم به معرفی و کاربرد ویژگی autocomplete در سند html بپردازیم. خاصیت autocomplete در آخرین نسخه زبان html یعنی HTML5 معرفی شده و مخصوص تگ form و تگ input می باشد.

صفت خصوصی autocomplete در html | صفت autocomplete در html5

صفت خصوصی autocomplete در html | صفت autocomplete در html5 | صفت خصوصی autocomplete در html | صفت autocomplete در html5 | صفت خصوصی autocomplete در html | صفت autocomplete در html5 | صفت خصوصی autocomplete در html | صفت autocomplete در html5 | صفت خصوصی autocomplete در html | صفت autocomplete در html5 | صفت خصوصی autocomplete در html | صفت autocomplete در html5 | صفت خصوصی autocomplete در html | صفت autocomplete در html5

کاربرد خاصیت autocomplete در سند html

ویژگی خصوصی autocomplete مخصوص تگ form و تگ input می باشد.

خاصیت autocomplete ، یک ویژگی جدید در سند html است، که در آخرین نسخه آن یعنی HTML5 معرفی شد.

در حالت پیش فرض اگر از این صفت درون تگ های form و input استفاده نشود، مقدار خاموش یا off دارد.

در حقیقت در صورت استفاده از این خاصیت مشخص می کنیم که برای پرکردن فیلدهای یک فرم html به طور خودکار به کاربر پیشنهادی جهت تکمیل فیلدها داده شود یا خیر!

استفاده از خاصیت autocomplete موجب می شود، مقادیر قبلی که کاربر درون فیلد فرم در مرورگر وارد کرده ذخیره بماند.

و برای پر کردن فیلد های فرم آن مقادیر بطور خودکار به کاربر با تایپ حروف پیشنهاد داده شود.

صفت خصوصی autocomplete در html | صفت autocomplete در html5

مقادیر خاصیت autocomplete در تگ form و تگ input

در مجموع خاصیت autocomplete درون تگ های form و input دو مقدار زیر را می گیرد:

 1. off
 2. on

مقدار off در خاصیت autocomplete

این مقدار مشخص می کند، قابلیت پرشدن خودکار فیلد ها در فرم غیر فعال است.

مقدار on در خاصیت autocomplete

این مقدار مشخص می کند، قابلیت پرشدن خودکار فیلد ها در فرم فعال است.

صفت خصوصی autocomplete در html | صفت autocomplete در html5

استفاده از خاصیت autocomplete در تگ form

در صورت استفاد از خاصیت autocomplete درون تگ form نحوه پرکردن تمام فیلدهای فرم را برای کاربر مدیریت می کنیم.

مثلا اگر این صفت ، مقدار on ، درون تگ form بگیرد، قابلیت پرشدن خودکار تمام فیلد ها در فرم فعال می شود.

استفاده از خاصیت autocomplete در تگ input

استفاده از خاصیت autocomplete درون تگ input نحوه پرکردن همان فیلد input فرم را برای کاربر مشخص می کند.

خاصیت autocomplete تنها در تگ input با صفت type های زیر قابل استفاده است:

 1. text
 2. search
 3. url
 4. tel
 5. email
 6. password
 7. datepickers
 8. range
 9. color

یعنی در تمام type های تگ input نباید از خاصیت autocomplete استفاده کنید. و فقط در type های بالا مجاز هستید.

صفت خصوصی autocomplete در html | صفت autocomplete در html5

صفت خصوصی autocomplete در html | صفت autocomplete در html5 | صفت خصوصی autocomplete در html | صفت autocomplete در html5 | صفت خصوصی autocomplete در html | صفت autocomplete در html5 | صفت خصوصی autocomplete در html | صفت autocomplete در html5 | صفت خصوصی autocomplete در html | صفت autocomplete در html5 | صفت خصوصی autocomplete در html | صفت autocomplete در html5 | صفت خصوصی autocomplete در html | صفت autocomplete در html5

مثال در مورد استفاده از خاصیت autocomplete در تگ form

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

  First name:
E-mail: 

مثال در مورد استفاده از خاصیت autocomplete در تگ input

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

First name:
Last name: 
E-mail: 

بررسی خاصیت autocomplete در html 4.0.1 و HTML5

خاصیت autocomplete یک صفت جدید در HTML5 است. و در HTML 4.0.1 وجود ندارد.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت autocomplete در تگ form

خاصیت autocomplete در همه نسخه های مرورگر گوگل کروم و مرورگر اینترنت اکسپلورر برای تگ form پشتیبانی می شود.

همچنین ویژگی autocomplete در مرورگر فایرفاکس نسخه 4.0 به بالا ، مرورگر سافاری نسخه 5.2 به بالا و مرورگر اپرا نسخه 15.0 به بالا  برای تگ form پشتیبانی می شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت autocomplete در تگ input

همچنین ویژگی autocomplete در مرورگر گوگل کروم نسخه 17.0 به بالا ، مرورگر اینترنت اکسپلورر نسخه 5.0 به بالا ، مرورگر فایرفاکس نسخه 4.0 به بالا ، مرورگر سافاری نسخه 5.2 به بالا و مرورگر اپرا نسخه 6.0 به بالا  برای تگ input پشتیبانی می شود.

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی autocomplete در html | صفت autocomplete در html5

صفت خصوصی autocomplete در html | صفت autocomplete در html5

صفت خصوصی autocomplete در html | صفت autocomplete در html5 – اختصاصی سایت آموزی