صفت خصوصی coords در html مختصات نواحی نقشه تگ area

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما کاربران گرامی به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی coords در سند HTML می پردازیم. ویژگی coords ، مخصوص تگ area می باشد.

صفت خصوصی coords در html مختصات نواحی نقشه تگ area - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی coords در سند HTML

ویژگی coords مخصوص تگ area می باشد. تگ area نیز درون تگ map در سند HTML به کار می رود.

ویژگی خصوصی coords ، همراه با صفت shape درون تگ area می آیند.

این دو ویژگی در کنار هم اندازه ، شکل و موقعیت مکانی یک نقشه تصویری در سند html را معین می نمایند.

به عبارت بهتر ویژگی coords ، مختصات یک ناحیه از نقشه html را با مقادیر عددی تعیین می کند.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

نکته مهم

در تعریف ویژگی coords ، مختصات در گوشه بالا سمت چپ نقطه ۰ و ۰ است.

مثال در مورد استفاده از ویژگی coords درون تگ area

<img src =”planets.gif” width=”145″ height=”126″ alt=”Planets” usemap=”#planetmap”>
<map name=”planetmap”>
<area shape=”rect” coords=”0,0,82,126″ href=”sun.htm” alt=”Sun”>
<area shape=”circle” coords=”90,58,3″ href=”mercur.htm” alt=”Mercury”>
<area shape=”circle” coords=”124,58,8″ href=”venus.htm” alt=”Venus”>
</map>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

Planets

Sun Mercury Venus

بررسی ویژگی coords در سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت coords از نظر کاربرد در HTML ۴.۰.۱ و HTML5 تفاوتی ندارد. و در هر دو نسخه پشتیبانی می شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی coords در تگ area درون سند html

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی coords در html مختصات نواحی نقشه تگ area – اختصاصی سایت آموزی