صفت خصوصی datetime در HTML5 زمان و تاریخ تگ time

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما کاربران محترم به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی datetime در سند html می پردازیم. ویژگی datetime ، در HTML5 تعریف شده است. و مخصوص تگ time ، تگ del و تگ ins می باشد.

صفت خصوصی datetime در HTML5 زمان و تاریخ تگ time - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی datetime در سند HTML

ویژگی خصوصی datetime ، یک صفتی است که به تازگی در HTML5 معرفی شده است. ویژگی datetime مخصوص تگ time ، تگ ins و تگ del می باشد. خصوصیت datetime جهت تغییرات لازم روی زمان و تاریخ به کار می رود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

کاربرد ویژگی خصوصی datetime درون تگ del

در صورت استفاده از خصوصیت datetime درون تگ del ، مشخص می کنیم، متن حذف شده داخل تگ del در چه تاریخی حذف شده است.

مثال در مورد ویژگی خصوصی datetime درون تگ del

[html]<p>
<del datetime=”2015-11-15T22:55:03Z”>This text has been deleted</del>
</p>[/html]

کاربرد ویژگی خصوصی datetime درون تگ ins

در صورت استفاده از خصوصیت datetime درون تگ ins ، مشخص می کنیم، متن جایگزین شده داخل تگ ins در چه تاریخی جایگزین شده است.

مثال در مورد ویژگی خصوصی datetime درون تگ ins

[html]<p>This is a text.
<ins datetime=”2015-09-15T22:55:03Z”>This is an inserted text.</ins></p>[/html]

کاربرد ویژگی خصوصی datetime درون تگ time

در صورت استفاده از خصوصیت datetime درون تگ time ، مشخص می کنیم، محتوای داخل تگ time برای چه زمان و تاریخی مقرر شده است.

مثال در مورد ویژگی خصوصی datetime در تگ time درون سند html

[html]<p>I have a date on <time datetime=”2017-02-14″>Valentines day</time>.</p>[/html]

بررسی ویژگی عمومی datetime در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی عمومی datetime یک صفت جدید در HTML5 است. و در HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر وجود ندارد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی datetime در تگ del ، تگ ins و تگ time

پیوندهای کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی datetime در HTML5 زمان و تاریخ تگ time اچ تی ام ال – اختصاصی سایت آموزی