صفت خصوصی default در HTML5 | تگ track و تگ video

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان همیشگی به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی default در سند html می پردازیم. ویژگی default ، در HTML5 تعریف شده است. و مخصوص تگ track می باشد.

صفت خصوصی default در HTML5 | تگ track و تگ video - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی default در سند HTML

ویژگی خصوصی default ، مخصوص تگ track می باشد.

ویژگی default ، یک ویژگی جدید در سند html است، که در آخرین نسخه آن یعنی HTML5 معرفی شد.

ویژگی default یک صفت بیتی و یک صفت boolean است.

صفت بیتی به معنی این است که تعریف آن صفت بدون مقدار انجام می شود.

مثلا استفاده از ویژگی default برای اجرای عملیات آن کافی است. و به value یا مقدار نیازی ندارد.

در صورت استفاده از ویژگی default درون تگ track آن قطعه متن ، به عنوان متن پیش فرض زیرنویس ویدئو در نظر گرفته می شود.

البته تا زمانی که کاربر مثلا زیرنویس دیگری را انتخاب نکند، قطعه متن پیش فرض فعال خواهد بود.

نکته مهم

امکان قرار دادن بیش از یک ویژگی default درون تگ track برای قطعه متن پیشفرض در یک عنصر رسانه وجود ندارد.

مثال در مورد ویژگی خصوصی default درون تگ track

[html]<video width=”320″ height=”240″ controls>
<source src=”forrest_gump.mp4″ type=”video/mp4″>
<source src=”forrest_gump.ogg” type=”video/ogg”>
<track src=”subtitles_en.vtt” kind=”subtitles” srclang=”en” label=”English” default>
<track src=”subtitles_no.vtt” kind=”subtitles” srclang=”no” label=”Norwegian”>
</video>[/html]

بررسی ویژگی عمومی default در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی عمومی default یک صفت جدید در HTML5 است. و در HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر وجود ندارد.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی default در تگ track

پیوندهای کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی default در HTML5 | تگ track و تگ video – اختصاصی سایت آموزی