صفت خصوصی dirname در HTML5 ویژگی dirname تگ input

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان قصد داریم، به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی dirname در سند html بپردازیم. ویژگی dirname ، در HTML5 تعریف شده است. و مخصوص تگ input و تگ textarea می باشد.

صفت خصوصی dirname در HTML5 ویژگی dirname تگ input - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی dirname در سند HTML

ویژگی خصوصی dirname ، مخصوص تگ input و تگ textarea می باشد. ویژگی dirname ، یک ویژگی جدید در سند html است، که در آخرین نسخه آن یعنی HTML5 معرفی شد.

صفت dirname منجر به فعال شدن جهت گیری متن داخل فیلد تگ های input و textarea برای ارسال فرم html می شود. یعنی فرم ارسال شده ، جهت متن را در زمان استفاده از ویژگی dirname همراه با خود به ارث می برد.

نکات مهم

۱- مقدار صفت dirname باید حتما با مقدار صفت name در تگ input و تگ textarea یکسان باشد.

۲- مقدار صفت dirname باید حتما با پسوند dir. همراه باشد. ( مقدار خاصیت name + پسوند dir. )

مثال در مورد ویژگی خصوصی dirname درون تگ input

<form action=”/action_page.php”>
نام : <input type=”text” name=”fname” dirname=”fname.dir”>
<input type=”submit” value=”Submit”>
</form>
<p>هنگام ارسال فرم ، جهت نوشتار متن داخل فیلد تگ input نیز به همراه فرم html ارسال می شود.</p>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

نام :

هنگام ارسال فرم ، جهت نوشتار متن داخل فیلد تگ input نیز به همراه فرم html ارسال می شود.

مثال در مورد ویژگی خصوصی dirname درون تگ textarea

<form action=”/action_page.php”>
متن پیام : <textarea name=”explanation” dirname=”explanation.dir”></textarea>
<input type=”submit” value=”Submit”>
</form>
<p>هنگام ارسال فرم ، جهت نوشتار متن داخل فیلد تگ textarea نیز به همراه فرم html ارسال می شود.</p>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

متن پیام :

هنگام ارسال فرم ، جهت نوشتار متن داخل فیلد تگ textarea نیز به همراه فرم html ارسال می شود.

بررسی ویژگی عمومی default در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی عمومی default یک صفت جدید در HTML5 است. و در HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر وجود ندارد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی default در تگ track

پیوندهای کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی dirname در HTML5 ویژگی dirname تگ input – اختصاصی سایت آموزی