صفت خصوصی disabled در html صفت disabled تگ input

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی disabled ، می پردازیم. صفت disabled مخصوص تگ button ، تگ fieldset ، تگ input ، تگ optgroup ، تگ option ، تگ select و تگ textarea می باشد.

صفت خصوصی disabled در html صفت disabled تگ input - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی disabled در سند HTML

ویژگی disabled یک صفت بیتی و یک صفت boolean در سند HTML است. صفت بیتی به معنی این است که تعریف آن صفت بدون مقدار انجام می شود.

مثلا استفاده از ویژگی disabled برای اجرای عملیات آن کافی است. و به value یا مقدار نیازی ندارد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

صفت disabled مخصوص تگ button ، تگ fieldset ، تگ input ، تگ optgroup ، تگ option ، تگ select و تگ textarea می باشد. در صورت استفاده از خاصیت disabled ، فیلد ها و محتوای تگ های مذکور ، غیرفعال می شود.

مثال در مورد استفاده از ویژگی disabled درون تگ input

<form action=”/action_page.php”>
<span>نام :</span><input type=”text” name=”fname”><br>
نام خانوادگی : <input type=”text” name=”lname” disabled><br>
<input type=”submit” value=”ارسال فرم”>
</form>

همانطور که در مثال بالا ملاحظه می کنید فیلد نوشتن برای تگ input که دارای خاصیت disabled می باشد، غیرفعال شده است.

مثال در مورد استفاده از ویژگی disabled در تگ button

<button type=”button” disabled>کلیک دکمه غیر فعال است.</button>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

همانطور که در مثال بالا ملاحظه می کنید کلیک دکمه برای تگ button با خاصیت disabled ، غیرفعال شده است.

مثال در مورد استفاده از ویژگی disabled در تگ fieldset

<fieldset disabled>
<legend>اطلاعات شخصی :</legend>
نام : <input type=”text”><br>
ایمیل : <input type=”text”><br>
تاریخ تولد : <input type=”text”>
</fieldset>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

اطلاعات شخصی :

نام 
ایمیل 
تولد 

همانطور که در مثال بالا ملاحظه می کنید فیلد نوشتن برای کلیه تگ های input به جهت استفاده از خاصیت disabled درون تگ fieldset ، غیرفعال شده است.

مثال در مورد استفاده از ویژگی disabled در تگ optgroup

<select>
<optgroup label=”German Cars” disabled>
<option value=”mercedes”>مرسدس بنز</option>
<option value=”audi”>آ ئو دی</option>
</optgroup>
</select>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

همانطور که در مثال بالا ملاحظه می کنید فیلد کلیه انتخاب ها برای تگ های option به جهت استفاده از خاصیت disabled درون تگ optgroup ، غیرفعال شده است.

مثال در مورد استفاده از ویژگی disabled در تگ option

<select>
<option value=”volvo” disabled>ولوو</option>
<option value=”saab”>ساب</option>
<option value=”mercedes”>مرسدس بنز</option>
<option value=”audi”>آ ئو دی</option>
</select>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

همانطور که در مثال بالا ملاحظه می کنید فیلد انتخاب مقدار برای تگ option که دارای خاصیت disabled می باشد ، غیرفعال شده است.

مثال در مورد استفاده از ویژگی disabled در تگ select

<select disabled>
<option value=”volvo”>ولوو</option>
<option value=”saab”>ساب</option>
<option value=”mercedes”>مرسدس بنز</option>
<option value=”audi”>آ ئو دی</option>
</select>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

همانطور که در مثال بالا ملاحظه می کنید فیلد کلیه انتخاب ها برای تگ های option به جهت استفاده از خاصیت disabled درون تگ select ، غیرفعال شده است.

مثال در مورد استفاده از ویژگی disabled در تگ textarea

<textarea cols=”50″ rows=”10″ disabled>در سایت آموزی شما یاد می گیرید چگونه وبسایت خود را طراحی کنید. کلیه زبان های تحت وب را در سایت آموزی فرا می گیرید.</textarea>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

همانطور که در مثال بالا ملاحظه می کنید فیلد نوشتن پیام در تگ textarea که دارای خاصیت disabled می باشد، غیرفعال شده است.

بررسی ویژگی disabled در سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت disabled از نظر کاربرد در HTML4.01 و HTML5 تفاوتی ندارد و در هر دو نسخه پشتیبانی می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی disabled در تگ button ، تگ fieldset ، تگ input ، تگ optgroup ، تگ option ، تگ select و تگ textarea

پیوندهای کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی disabled در html صفت disabled تگ input – اختصاصی سایت آموزی