صفت خصوصی disabled در html | صفت disabled در تگ input

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی disabled ، می پردازیم. صفت disabled مخصوص تگ button ، تگ fieldset ، تگ input ، تگ optgroup ، تگ option ، تگ select و تگ textarea می باشد.

صفت خصوصی disabled در html | صفت disabled در تگ input

صفت خصوصی disabled در html | صفت disabled در تگ input | صفت خصوصی disabled در html | صفت disabled در تگ input | صفت خصوصی disabled در html | صفت disabled در تگ input | صفت خصوصی disabled در html | صفت disabled در تگ input | صفت خصوصی disabled در html | صفت disabled در تگ input | صفت خصوصی disabled در html | صفت disabled در تگ input | صفت خصوصی disabled در html | صفت disabled در تگ input | صفت خصوصی disabled در html | صفت disabled در تگ input | صفت خصوصی disabled در html | صفت disabled در تگ input | صفت خصوصی disabled در html | صفت disabled در تگ input

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی disabled در سند HTML

ویژگی disabled یک صفت بیتی و یک صفت boolean در سند HTML است.

صفت بیتی به معنی این است که تعریف آن صفت بدون مقدار انجام می شود.

مثلا استفاده از ویژگی disabled برای اجرای عملیات آن کافی است. و به value یا مقدار نیازی ندارد.

صفت disabled مخصوص تگ button ، تگ fieldset ، تگ input ، تگ optgroup ، تگ option ، تگ select و تگ textarea می باشد.

در صورت استفاده از خاصیت disabled ، فیلد ها و محتوای تگ های مذکور ، غیرفعال می شود.

صفت خصوصی disabled در html | صفت disabled در تگ input

مثال در مورد استفاده از ویژگی disabled درون تگ input

همانطور که در مثال بالا ملاحظه می کنید فیلد نوشتن برای تگ input که دارای خاصیت disabled می باشد، غیرفعال شده است.

مثال در مورد استفاده از ویژگی disabled در تگ button

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

همانطور که در مثال بالا ملاحظه می کنید کلیک دکمه برای تگ button با خاصیت disabled ، غیرفعال شده است.

مثال در مورد استفاده از ویژگی disabled در تگ fieldset

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

اطلاعات شخصی :

نام 
ایمیل 
تولد 

 

همانطور که در مثال بالا ملاحظه می کنید فیلد نوشتن برای کلیه تگ های input به جهت استفاده از خاصیت disabled درون تگ fieldset ، غیرفعال شده است.

مثال در مورد استفاده از ویژگی disabled در تگ optgroup

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

همانطور که در مثال بالا ملاحظه می کنید فیلد کلیه انتخاب ها برای تگ های option به جهت استفاده از خاصیت disabled درون تگ optgroup ، غیرفعال شده است.

مثال در مورد استفاده از ویژگی disabled در تگ option

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

همانطور که در مثال بالا ملاحظه می کنید فیلد انتخاب مقدار برای تگ option که دارای خاصیت disabled می باشد ، غیرفعال شده است.

مثال در مورد استفاده از ویژگی disabled در تگ select

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

همانطور که در مثال بالا ملاحظه می کنید فیلد کلیه انتخاب ها برای تگ های option به جهت استفاده از خاصیت disabled درون تگ select ، غیرفعال شده است.

مثال در مورد استفاده از ویژگی disabled در تگ textarea

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

همانطور که در مثال بالا ملاحظه می کنید فیلد نوشتن پیام در تگ textarea که دارای خاصیت disabled می باشد، غیرفعال شده است.

بررسی ویژگی disabled در سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت disabled از نظر کاربرد در HTML4.01 و HTML5 تفاوتی ندارد و در هر دو نسخه پشتیبانی می شود.

صفت خصوصی disabled در html | صفت disabled در تگ input

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی disabled در تگ button ، تگ fieldset ، تگ input ، تگ optgroup ، تگ option ، تگ select و تگ textarea

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی disabled در html | صفت disabled در تگ input

صفت خصوصی disabled در html | صفت disabled در تگ input

صفت خصوصی disabled در html | صفت disabled در تگ input | صفت خصوصی disabled در html | صفت disabled در تگ input | صفت خصوصی disabled در html | صفت disabled در تگ input | صفت خصوصی disabled در html | صفت disabled در تگ input | صفت خصوصی disabled در html | صفت disabled در تگ input | صفت خصوصی disabled در html | صفت disabled در تگ input | صفت خصوصی disabled در html | صفت disabled در تگ input | صفت خصوصی disabled در html | صفت disabled در تگ input | صفت خصوصی disabled در html | صفت disabled در تگ input | صفت خصوصی disabled در html | صفت disabled در تگ input

صفت خصوصی disabled در html | صفت disabled در تگ input – اختصاصی سایت آموزی