صفت خصوصی download در HTML5 صفت download در تگ a

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان قصد داریم، به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی download در سند html بپردازیم. ویژگی download ، در HTML5 تعریف شده است. و مخصوص تگ a و تگ area می باشد.

صفت خصوصی download در HTML5 صفت download در تگ a - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی download در سند HTML

ویژگی خصوصی download ، مخصوص تگ a و تگ area می باشد. ویژگی download ، یک ویژگی جدید در سند html است، که در آخرین نسخه آن یعنی HTML5 معرفی شد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

صفت download مشخص می کند، که وقتی کاربر روی یک hyperlink کلیک می نماید، فایل هدف دانلود خواهد شد. مقدار صفت دانلود ، اسم فایل دانلود شده است که به صورت یک رشته یا string می باشد. خاصیت download فقط زمانی استفاده می شود، که از خاصیت href در تگ a و تگ area استفاده شده باشد.

در زمانی که از صفت download استفاده کنید، هیچ محدودیتی در مقادیر مجاز برای استفاده وجود ندارد. و مرورگر به طور خودکار فرمت فایل درست را تشخیص می دهد. و آن را به فایل ( img , .pdf , .txt , .html. و … ) اضافه می کند.

مثال در مورد ویژگی خصوصی download درون تگ a

<a href=”/images/logo-siteamoozi.png” download>
<img src=”/images/logo-siteamoozi.png” alt=”siteamoozi” width=”104″ height=”142″>
</a>

مثال در مورد ویژگی خصوصی download درون تگ area

<img src=”planets.gif” width=”145″ height=”126″ alt=”Planets” usemap=”#planetmap”>

<map name=”planetmap”>
<area shape=”rect” coords=”0,0,82,126″ alt=”Sun” href=”info_about_the_sun.htm” download=”sun”>
<area shape=”circle” coords=”90,58,3″ alt=”Mercury” href=”merglobe.gif” download=”mercury”>
<area shape=”circle” coords=”124,58,8″ alt=”Venus”href=”information_about_the_planet_venus.txt” download=”venus”>
</map>

بررسی ویژگی عمومی download در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی عمومی download یک صفت جدید در HTML5 است. و در HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر وجود ندارد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی download درون تگ a و تگ area

پیوندهای کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی download در HTML5 صفت download در تگ a – اختصاصی سایت آموزی