صفت خصوصی formaction در HTML5 تگ input تگ button

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی formaction می پردازیم. خاصیت formaction در آخرین نسخه زبان HTML یعنی HTML5 معرفی شده است. صفت formaction مخصوص تگ button و تگ input می باشد.

صفت خصوصی formaction در HTML5 تگ input تگ button - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی formaction در سند HTML

ویژگی خصوصی formaction ، مخصوص تگ button و تگ input می باشد. خاصیت formaction ، یک ویژگی جدید در سند html است، که در آخرین نسخه آن یعنی HTML5 معرفی شد. خصوصیت formaction درون تگ های مذکور ، مشخص کننده این است که هنگام ارسال یک فرم داده های مربوط به آن به مسیر action دیگری فرستاده شوند.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

خصوصیت formaction ، تنها برای تگ های button و input که دارای خصیصه type از نوع submit باشند، کاربرد دارد. و می تواند مسیر action دیگری را برای ارسال به سرور درون این تگ ها تعریف کند.

صفت خصوصی formaction در HTML5 تگ input تگ button

مثال در مورد ویژگی خصوصی formaction درون تگ button

<form action=”/action_page.php” method=”get”>
First name: <input type=”text” name=”fname”><br>
Last name: <input type=”text” name=”lname”><br>
<button type=”submit”>Submit</button><br>
<button type=”submit” formaction=”/action_page2.php”>Submit to another page</button>
</form>

در مثال بالا مشاهده می کنید که مسیر action در تگ form با مسیر action که از طریق خاصیت formaction درون تگ button تعریف شده متفاوت است، و مسیر دیگری را برای ارسال به سرور تعریف نموده است.

مثال در مورد ویژگی خصوصی formaction درون تگ input

<form action=”/action_page.php”>
First name: <input type=”text” name=”fname”><br>
Last name: <input type=”text” name=”lname”><br>
<input type=”submit” value=”Submit”><br>
<input type=”submit” formaction=”/action_page2.php” value=”Submit to another page”>
</form>

در مثال بالا مشاهده می کنید که مسیر action در تگ form با مسیر action که از طریق خاصیت formaction درون تگ input تعریف شده متفاوت است، و مسیر دیگری را برای ارسال به سرور تعریف نموده است.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

بررسی ویژگی عمومی formaction در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی formaction یک صفت جدید در HTML5 است. و در HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر وجود ندارد.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی formaction درون تگ button و تگ input

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی formaction در HTML5 تگ input تگ button – اختصاصی سایت آموزی