صفت خصوصی height در HTML | صفت height در تگ img و تگ input

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان محترم به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی height می پردازیم. صفت height مخصوص تگ canvas ، تگ embed ، تگ iframe ، تگ img ، تگ input ، تگ object و تگ video می باشد.

صفت خصوصی height در HTML | صفت height در تگ img و تگ input

صفت خصوصی height در HTML | صفت height در تگ img و تگ input | صفت خصوصی height در HTML | صفت height در تگ img و تگ input | صفت خصوصی height در HTML | صفت height در تگ img و تگ input | صفت خصوصی height در HTML | صفت height در تگ img و تگ input | صفت خصوصی height در HTML | صفت height در تگ img و تگ input | صفت خصوصی height در HTML | صفت height در تگ img و تگ input | صفت خصوصی height در HTML | صفت height در تگ img و تگ input | صفت خصوصی height در HTML | صفت height در تگ img و تگ input | صفت خصوصی height در HTML | صفت height در تگ img و تگ input

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی height در سند HTML

ویژگی خصوصی height مخصوص تگ canvas ، تگ embed ، تگ iframe ، تگ img ، تگ input ، تگ object و تگ video می باشد.

خاصیت height برای تگ های مذکور ارتفاع محتوای این عناصر html را تعیین می کند.

لازم به ذکر است که صفت height ، ارتفاع عناصر مذکور را براساس واحد px ( پیکسل ) مشخص می نماید.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی height درون تگ canvas

خروجی کد در مرورگر اینترنتی


Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی height درون تگ embed

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی height درون تگ iframe

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی height درون تگ img

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

Smiley face

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی height درون تگ input

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی height درون تگ object

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی height درون تگ video

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

بررسی ویژگی خصوصی height در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی headers یک صفت جدید در HTML5 است. و در HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر وجود ندارد.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی height درون تگ canvas ، تگ embed ، تگ iframe ، تگ img ، تگ input ، تگ object و تگ video

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی height در HTML | صفت height در تگ img و تگ input

صفت خصوصی height در HTML | صفت height در تگ img و تگ input | صفت خصوصی height در HTML | صفت height در تگ img و تگ input | صفت خصوصی height در HTML | صفت height در تگ img و تگ input | صفت خصوصی height در HTML | صفت height در تگ img و تگ input | صفت خصوصی height در HTML | صفت height در تگ img و تگ input

صفت خصوصی height در HTML | صفت height در تگ img و تگ input – اختصاصی سایت آموزی