صفت خصوصی height در HTML | درون تگ img تگ input

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان محترم به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی height می پردازیم. صفت height مخصوص تگ canvas ، تگ embed ، تگ iframe ، تگ img ، تگ input ، تگ object و تگ video می باشد.

صفت خصوصی height در HTML | درون تگ img تگ input - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی height در سند HTML

ویژگی خصوصی height مخصوص تگ canvas ، تگ embed ، تگ iframe ، تگ img ، تگ input ، تگ object و تگ video می باشد. خاصیت height برای تگ های مذکور ارتفاع محتوای این عناصر html را تعیین می کند. لازم به ذکر است که صفت height ، ارتفاع عناصر مذکور را براساس واحد px ( پیکسل ) مشخص می نماید.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی height درون عنصر canvas

<canvas id=”myCanvas” width=”200″ height=”200″ style=”border:1px solid”>
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
</canvas>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی


Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی height درون عنصر embed

<embed src=”siteamoozi.swf” width=”200″ height=”200″ style=”border:1px solid”>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی height درون تگ iframe

<iframe src=”/siteamoozi.asp” width=”200″ height=”200″>
<p>Your browser does not support iframes.</p>
</iframe>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی height درون عنصر img

<img src=”siteamoozi-home.png” alt=”Smiley face” height=”100″ width=”100″>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی استفاده ویژگی height در عنصر img

Smiley face

تگ img

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی height درون تگ input

<form action=”//action_siteamoozi.php”>
First name: <input type=”text” name=”fname”><br>
Last name: <input type=”text” name=”lname”><br>
<input type=”image” src=”logo2.png” alt=”Submit” width=”48″ height=”48″>
</form>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی height درون عنصر object

<object data=”siteamoozi.swf” height=”400″ width=”400″></object>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی height درون عنصر video

<video width=”320″ height=”240″ controls>
<source src=”siteamoozi.mp4″ type=”video/mp4″>
<source src=”siteamoozi.ogg” type=”video/ogg”>
Your browser does not support the video tag.
</video>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

بررسی ویژگی خصوصی height در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی headers یک صفت جدید در HTML5 است. و در HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر وجود ندارد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی height درون عنصر canvas ، عنصر embed ، عنصر iframe ، عنصر img ، عنصر input ، عنصر object و عنصر video

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی height در HTML | درون تگ img و input – اختصاصی سایت آموزی