صفت خصوصی hreflang در HTML صفت hreflang تگ a و area

در این مقاله از سایت آموزی قصد داریم جهت استفاده شما همراهان همیشگی به معرفی و کاربرد صفت hreflang در سند html بپردازیم. ویژگی خصوصی hreflang ، مخصوص تگ a ، تگ area و تگ link می باشد.

صفت خصوصی hreflang در HTML صفت hreflang تگ a و area - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی hreflang در سند HTML

ویژگی خصوصی hreflang ، مخصوص تگ a ، تگ area و تگ link می باشد.

خاصیت hreflang جهت معرفی زبان متن یک سند پیوند شده به کار می رود.

این صفت تنها زمانی که صفت href نیز درون تگ های مذکور استفاده شده باشد، به کار می رود.

نکته مهم

صفت hreflang صرفا یک صفت تعریفی می باشد و کار خاصی از نظر ظاهری درون صفحه html انجام نمی دهد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی hreflang درون تگ a

[html]<a href=”https://www.siteamoozi.com” hreflang=”en”>Visit siteamoozi</a>[/html]

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

Visit siteamoozi

مثال در مورد استفاده از ویژگی hreflang درون تگ area

[html]<img src =”planets.gif” width=”145″ height=”126″ alt=”Planets” usemap=”#planetmap”>
<map name=”planetmap”>
<area shape=”rect” coords=”0,0,82,126″ href=”sun.htm” alt=”Sun” hreflang=”en”>
<area shape=”circle” coords=”90,58,3″ href=”mercur.htm” alt=”Mercury” hreflang=”en”>
<area shape=”circle” coords=”124,58,8″ href=”venus.htm” alt=”Venus” hreflang=”en”>
</map>[/html]

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

Planets

مثال در مورد استفاده از ویژگی hreflang درون تگ link

[html]<link href=”tag_link.asp” rel=”parent” rev=”subsection” hreflang=”en”>[/html]

در مثال بالا موقعیت آدرس اینترنتی یا URL منبع خارجی ( یک فایل asp خارجی ) ، درون مقدار خاصیت href درون تگ link مشخص شده است.

و توسط خاصیت hreflang نیز زبان فایل خارجی en ( انگلیسی ) مشخص شده است.

بررسی ویژگی خصوصی hreflang در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی hreflang درون نسخه های HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر از نظر کاربرد تفاوتی ندارد و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی hreflang درون تگ a ، تگ area و تگ link

پیوندهای کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی hreflang در HTML صفت hreflang تگ a و area – اختصاصی سایت آموزی