صفت خصوصی hreflang در HTML | صفت hreflang در تگ a و تگ area

در این مقاله از سایت آموزی قصد داریم جهت استفاده شما همراهان همیشگی به معرفی و کاربرد صفت hreflang در سند html بپردازیم. ویژگی خصوصی hreflang ، مخصوص تگ a ، تگ area و تگ link می باشد.

صفت خصوصی hreflang در HTML | صفت hreflang در تگ a و تگ area

صفت خصوصی hreflang در HTML | صفت hreflang در تگ a و تگ area | صفت خصوصی hreflang در HTML | صفت hreflang در تگ a و تگ area | صفت خصوصی hreflang در HTML | صفت hreflang در تگ a و تگ area | صفت خصوصی hreflang در HTML | صفت hreflang در تگ a و تگ area | صفت خصوصی hreflang در HTML | صفت hreflang در تگ a و تگ area | صفت خصوصی hreflang در HTML | صفت hreflang در تگ a و تگ area

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی hreflang در سند HTML

ویژگی خصوصی hreflang ، مخصوص تگ a ، تگ area و تگ link می باشد.

خاصیت hreflang جهت معرفی زبان متن یک سند پیوند شده به کار می رود.

این صفت تنها زمانی که صفت href نیز درون تگ های مذکور استفاده شده باشد، به کار می رود.

نکته مهم

صفت hreflang صرفا یک صفت تعریفی می باشد و کار خاصی از نظر ظاهری درون صفحه html انجام نمی دهد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی hreflang درون تگ a

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

Visit siteamoozi

مثال در مورد استفاده از ویژگی hreflang درون تگ area

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

Planets

مثال در مورد استفاده از ویژگی hreflang درون تگ link

در مثال بالا موقعیت آدرس اینترنتی یا URL منبع خارجی ( یک فایل asp خارجی ) ، درون مقدار خاصیت href درون تگ link مشخص شده است.

و توسط خاصیت hreflang نیز زبان فایل خارجی en ( انگلیسی ) مشخص شده است.

بررسی ویژگی خصوصی hreflang در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی hreflang درون نسخه های HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر از نظر کاربرد تفاوتی ندارد و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی hreflang درون تگ a ، تگ area و تگ link

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی hreflang در HTML | صفت hreflang در تگ a و تگ area

صفت خصوصی hreflang در HTML | صفت hreflang در تگ a و تگ area | صفت خصوصی hreflang در HTML | صفت hreflang در تگ a و تگ area | صفت خصوصی hreflang در HTML | صفت hreflang در تگ a و تگ area | صفت خصوصی hreflang در HTML | صفت hreflang در تگ a و تگ area | صفت خصوصی hreflang در HTML | صفت hreflang در تگ a و تگ area

صفت خصوصی hreflang در HTML | صفت hreflang در تگ a و تگ area – اختصاصی سایت آموزی