صفت خصوصی ismap در HTML | صفت ismap درون تگ img

در این مقاله از سایت آموزی قصد داریم جهت استفاده شما همراهان همیشگی به معرفی و کاربرد صفت ismap در سند html بپردازیم. ویژگی خصوصی ismap ، مخصوص تگ img می باشد.

صفت خصوصی ismap در HTML | صفت ismap درون تگ img - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی ismap در سند HTML

ویژگی ismap یک صفت بیتی و یک صفت boolean در سند HTML است.

صفت بیتی به معنی این است که تعریف آن صفت بدون مقدار انجام می شود.

مثلا استفاده از ویژگی ismap برای اجرای عملیات آن کافی است. و به value یا مقدار نیازی ندارد.

ویژگی خصوصی ismap ، مخصوص تگ img می باشد.

در صورت استفاده از صفت ismap درون تگ img ، هنگامی که کاربر روی یک تصویر ناحیه بندی شده سمت سرور کلیک می کنید، مختصات نقطه با نشانگر ماوس در ناحیه کلیک شده به صورت یک رشته آدرس برای سرور ارسال می شود.

نکته مهم

صفت ismap زمانی استفاده می شود که تگ img داخل یک تگ a با صفت href معتبر تعریف شده باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی ismap درون تگ img

[html]<a href=”siteamoozi_page.php”>
<img src=”logo-siteamoozi.png” alt=”siteamoozi.com” ismap>
</a>[/html]

خروجی کد در مرورگر اینترنتی


siteamoozi.com

بررسی ویژگی disabled در سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت disabled از نظر کاربرد در HTML4.01 و HTML5 تفاوتی ندارد و در هر دو نسخه پشتیبانی می شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی ismap در تگ img

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی ismap در HTML | صفت ismap درون تگ img – اختصاصی سایت آموزی