صفت خصوصی kind در HTML5 | صفت kind در تگ track | خاصیت kind

در این مقاله از سایت آموزی جهت آگاهی شما همراهان همیشگی قصد داریم به معرفی و کاربرد خاصیت خصوصی kind در سند html بپردازیم. ویژگی kind ، یک خاصیت جدید است که در HTML5 معرفی شده است.

صفت kind ، مخصوص تگ track در سند html می باشد.

صفت خصوصی kind در HTML5 | صفت kind در تگ track | خاصیت kind

صفت خصوصی kind در HTML5 | صفت kind در تگ track | خاصیت kind | صفت خصوصی kind در HTML5 | صفت kind در تگ track | خاصیت kind | صفت خصوصی kind در HTML5 | صفت kind در تگ track | خاصیت kind | صفت خصوصی kind در HTML5 | صفت kind در تگ track | خاصیت kind | صفت خصوصی kind در HTML5 | صفت kind در تگ track | خاصیت kind | صفت خصوصی kind در HTML5 | صفت kind در تگ track | خاصیت kind | صفت خصوصی kind در HTML5 | صفت kind در تگ track | خاصیت kind

معرفی و کاربرد خاصیت خصوصی kind در سند html

خاصیت kind ، در آخرین نسخه زبان html یعنی HTML5 معرفی شده است.

ویژگی kind ، مخصوص تگ track در سند html می باشد.

ویژگی خصوصی kind معمولا درون تگ track جهت تعیین نوع متن آهنگ یا ویدئو ، درون تگ audio یا تگ video  در اسناد html کاربرد دارد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی عمومی kind درون سند html

همانطور که در مثال بالا ملاحظه می فرمایید، درون تگ video ، تگ source و تگ track آمده است.

همچنین درون تگ track ، صفت kind با مقدار subtitles آمده است. که نمایانگر نوع زیرنویس در سند html است.

بررسی ویژگی عمومی kind در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی عمومی kind در نسخه HTML5 معرفی شده است. و در HTML4.0.1 و نسخه های قدیمی تر وجود نداشته و پشتیبانی می شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی عمومی kind درون تگ track

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی kind در HTML5 | صفت kind در تگ track

صفت خصوصی kind در HTML5 | صفت kind در تگ track | خاصیت kind – اختصاصی سایت آموزی