صفت خصوصی label در HTML | صفت label تگ track تگ option

در این مقاله از سایت آموزی جهت آگاهی شما کاربران محترم قصد داریم به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی label در سند html بپردازیم. صفت label ، مخصوص تگ track ، تگ option و تگ optgroup در سند html می باشد.

صفت label برای تگ track در نسخه جدید HTML5 معرفی شده است.

صفت خصوصی label در HTML | صفت label تگ track تگ option

صفت خصوصی label در HTML | صفت label تگ track تگ option | صفت خصوصی label در HTML | صفت label تگ track تگ option | صفت خصوصی label در HTML | صفت label تگ track تگ option | صفت خصوصی label در HTML | صفت label تگ track تگ option | صفت خصوصی label در HTML | صفت label تگ track تگ option | صفت خصوصی label در HTML | صفت label تگ track تگ option

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی label در سند html

صفت label ، مخصوص تگ track ، تگ option و تگ optgroup در سند html می باشد.

ویژگی خصوصی label برای تگ track در نسخه جدید HTML5 معرفی شده است.

در صورتی که خاصیت label ، برای تگ option و تگ optgroup در نسخه HTML4.01 نیز وجود داشته است.

خاصیت label درون تگ track یک عنوان برای متن زیرنویس آهنگ یا ویدئو مشخص می نماید.

ویژگی خصوصی label برای تگ option ، یک نسخه کوتاه تر از یک محتوا در تگ option را مشخص می کند.

صفت label برای تگ optgroup ، یک برچسب برای تگ optgroup مشخص می نماید.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی label در تگ track

همانطور که در مثال بالا ملاحظه می فرمایید، درون تگ video ، تگ source و تگ track آمده است.

همچنین درون تگ های track ، صفت label با مقادیر English و Norwegian آمده است. که نمایانگر عنوان برای متن زیرنویس ویدئو در سند html است.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی label در تگ option

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی label در تگ optgroup

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

بررسی ویژگی خصوصی label در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی عمومی label در نسخه HTML5 معرفی شده است. و در HTML4.0.1 و نسخه های قدیمی تر وجود نداشته و پشتیبانی می شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی label درون تگ track ، تگ option و تگ optgroup

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی label در HTML | صفت label تگ track تگ option

صفت خصوصی label در HTML | صفت label تگ track تگ option | صفت خصوصی label در HTML | صفت label تگ track تگ option | صفت خصوصی label در HTML | صفت label تگ track تگ option | صفت خصوصی label در HTML | صفت label تگ track تگ option | صفت خصوصی label در HTML | صفت label تگ track تگ option | صفت خصوصی label در HTML | صفت label تگ track تگ option | صفت خصوصی label در HTML | صفت label تگ track تگ option

صفت خصوصی label در HTML | صفت label تگ track تگ option – اختصاصی سایت آموزی