صفت خصوصی label در HTML درون تگ track تگ option

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت آگاهی شما کاربران محترم قصد داریم به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی label در سند html بپردازیم. صفت label ، مخصوص تگ track ، تگ option و تگ optgroup در سند html می باشد. صفت label برای تگ track در نسخه جدید HTML5 معرفی شده است.

صفت خصوصی label در HTML درون تگ track تگ option - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی label در سند html

صفت label ، مخصوص تگ track ، تگ option و تگ optgroup در سند html می باشد. ویژگی خصوصی label برای تگ track در نسخه جدید HTML5 معرفی شده است. در صورتی که خاصیت label ، برای تگ option و تگ optgroup در نسخه HTML4.01 نیز وجود داشته است.

خاصیت label درون تگ track یک عنوان برای متن زیرنویس آهنگ یا ویدئو مشخص می نماید. ویژگی خصوصی label برای تگ option ، یک نسخه کوتاه تر از یک محتوا در تگ option را مشخص می کند. صفت label برای تگ optgroup ، یک برچسب برای تگ optgroup مشخص می نماید.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی label در تگ track

<video width=”320″ height=”240″ controls>
<source src=”forrest_gump.mp4″ type=”video/mp4″>
<source src=”forrest_gump.ogg” type=”video/ogg”>
<track src=”subtitles_en.vtt” kind=”subtitles” srclang=”en” label=”English”>
<track src=”subtitles_no.vtt” kind=”subtitles” srclang=”no” label=”Norwegian”>
</video>

همانطور که در مثال بالا ملاحظه می فرمایید، درون تگ video ، تگ source و تگ track آمده است.

همچنین درون تگ های track ، صفت label با مقادیر English و Norwegian آمده است. که نمایانگر عنوان برای متن زیرنویس ویدئو در سند html است.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی label در تگ option

<select>
<option label=”Volvo”>Volvo (Latin for “I roll”)</option>
<option label=”Saab”>Saab (Swedish Aeroplane AB)</option>
<option label=”Mercedes”>Mercedes (Mercedes-Benz)</option>
<option label=”Audi”>Audi (Auto Union Deutschland Ingolstadt)</option>
</select>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی label در تگ optgroup

<select>
<optgroup label=”Swedish Cars”>
<option value=”volvo”>Volvo</option>
<option value=”saab”>Saab</option>
<optgroup label=”German Cars”>
<option value=”mercedes”>Mercedes</option>
<option value=”audi”>Audi</option>
</optgroup></optgroup></select>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

بررسی ویژگی خصوصی label در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی عمومی label در نسخه HTML5 معرفی شده است. و در HTML4.0.1 و نسخه های قدیمی تر وجود نداشته و پشتیبانی می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی label درون تگ track ، تگ option و تگ optgroup

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی label در HTML درون تگ track تگ option – اختصاصی سایت آموزی