صفت خصوصی loop در HTML5 صفت loop تگ video و audio

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی loop می پردازیم. صفت loop مخصوص تگ video و تگ audio می باشد. ویژگی loop در نسخه جدید HTML5 معرفی شده است.

صفت خصوصی loop در HTML5 صفت loop تگ video و audio - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی loop در سند HTML

خاصیت loop مخصوص تگ video و تگ audio می باشد. و ویژگی خصوصی loop در نسخه جدید HTML5 معرفی شده است. ویژگی loop یک صفت بیتی و یک صفت boolean در سند HTML است. صفت بیتی به معنی این است که تعریف آن صفت بدون مقدار انجام می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

مثلا استفاده از ویژگی loop برای اجرای عملیات آن کافی است. و به value یا مقدار نیازی ندارد. استفاده از ویژگی خصوصی loop درون تگ video و تگ audio مشخص می کند، که فایل تصویری یا صوتی مورد نظر درون سند html پس از به پایان رسیدن مجددا باید تکرار شود.

مثال در مورد استفاده از ویژگی loop درون تگ video

<video controls loop>
         <source src=”movie.mp4″ type=”video/mp4″>
        <source src=”movie.ogg” type=”video/ogg”>
         Your browser does not support the video tag.
</video>

مثال در مورد استفاده از ویژگی loop درون تگ audio

<audio controls loop>
         <source src=”horse.ogg” type=”audio/ogg”>
         <source src=”horse.mp3″ type=”audio/mpeg”>
          Your browser does not support the audio element.
</audio>

بررسی ویژگی loop در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی عمومی loop در نسخه HTML5  برای تگ های جدید audio و video معرفی شده است. و در HTML4.0.1 و نسخه های قدیمی تر وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی loop در تگ video و تگ audio

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی loop در HTML5 صفت loop تگ video و audio – اختصاصی سایت آموزی