صفت خصوصی max در HTML5 درون تگ input تگ progress

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما کاربران محترم به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی max می پردازیم. صفت max مخصوص تگ input ، تگ meter و تگ progress می باشد. ویژگی max در نسخه جدید HTML5 معرفی شده است.

صفت خصوصی max در HTML5 درون تگ input تگ progress - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی max در سند HTML

خاصیت max مخصوص تگ input ، تگ meter و تگ progress در سند html می باشد. ویژگی اختصاصی max در نسخه جدید HTML5 معرفی شده است. و در نسخه های قبلی html وجود نداشت.

مقدار یا value در صفت max ، به عنوان بیشترین حد داده های تگ input ، تگ meter و تگ progress می باشد. درون تگ progress ، مقدار صفت max تعیین کننده بیشترین مقدار پیشرفت کار است.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

مثال در مورد استفاده از این ویژگی درون عنصر input

<form action=”/action_page.php”>
          Quantity (between 1 and 5):
          <input type=”number” name=”quantity” min=”1″ max=”5″>
          <input type=”submit”>
</form>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

Quantity (between 1 and 5):

مثال در مورد استفاده از ویژگی max درون تگ meter

[html]<meter min=”0″ low=”40″ high=”90″ max=”100″ value=”95″></meter>[/html]

مثال در مورد استفاده از این ویژگی درون تگ progress

[html]<progress value=”22″ max=”100″></progress>[/html]

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

بررسی این ویژگی در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی عمومی max در نسخه HTML5  برای تگ های جدید input ، meter و progress معرفی شده است. و در HTML4.0.1 و نسخه های قدیمی تر وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی max درون عنصر meter

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی max در HTML5 درون تگ input تگ progress – اختصاصی سایت آموزی