صفت خصوصی maxlength در HTML | صفت maxlength در تگ input

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان همیشگی به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی maxlength در سند html می پردازیم. صفت maxlength مخصوص تگ input و تگ textarea می باشد.

صفت خصوصی maxlength در HTML | صفت maxlength در تگ input

صفت خصوصی maxlength در HTML | صفت maxlength در تگ input | صفت خصوصی maxlength در HTML | صفت maxlength در تگ input | صفت خصوصی maxlength در HTML | صفت maxlength در تگ input | صفت خصوصی maxlength در HTML | صفت maxlength در تگ input | صفت خصوصی maxlength در HTML | صفت maxlength در تگ input

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی maxlength در سند HTML

خاصیت maxlength مخصوص تگ input و تگ textarea در سند html می باشد.

صفت اختصاصی maxlength در سند html ، جهت تعیین تعداد حداکثر کاراکتر های مجاز درون تگ های input و textarea کاربرد دارد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی maxlength درون تگ input

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

Username: 

مثال در مورد استفاده از ویژگی maxlength درون تگ textarea

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

بررسی ویژگی max در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی عمومی max در نسخه HTML5 و  در نسخه HTML4.0.1  و نسخه های قدیمی تر برای تگ input و تگ textarea از نظر کاربرد تفاوتی نداشته و پشتیبانی می شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی low درون تگ meter

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی maxlength در HTML | صفت maxlength در تگ input

صفت خصوصی maxlength در HTML | صفت maxlength در تگ input

صفت خصوصی maxlength در HTML | صفت maxlength در تگ input – اختصاصی سایت آموزی