صفت خصوصی media در HTML5 | صفت media در تگ a تگ area

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان همیشگی به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی media در سند html می پردازیم. صفت media مخصوص تگ a ، تگ area ، تگ link ، تگ source و تگ style می باشد.

ویژگی media در نسخه جدید HTML5 معرفی شده است.

صفت خصوصی media در HTML5 | صفت media در تگ a تگ area

صفت خصوصی media در HTML5 | صفت media در تگ a تگ area | صفت خصوصی media در HTML5 | صفت media در تگ a تگ area | صفت خصوصی media در HTML5 | صفت media در تگ a تگ area | صفت خصوصی media در HTML5 | صفت media در تگ a تگ area | صفت خصوصی media در HTML5 | صفت media در تگ a تگ area | صفت خصوصی media در HTML5 | صفت media در تگ a تگ area

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی media در سند HTML

خاصیت media مخصوص تگ a ، تگ area ، تگ link ، تگ source و تگ style در سند html می باشد.

ویژگی اختصاصی media در نسخه جدید HTML5 معرفی شده است. و در نسخه های قبلی html وجود نداشت.

خصوصیت media ، مشخص می کند چه نوع رسانه ای به سند ما لینک شده است.

همچنین این ویژگی می تواند URL هدف را در دستگاه هایی مانند آیفون و یا رسانه های چاپی مشخص نماید.

ویژگی خصوصی media می تواند مقادیر زیادی را جهت اطلاع از وضعیت فایل رسانه در خود جای دهد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی media درون تگ a

مثال در مورد استفاده از ویژگی media درون تگ area

مثال در مورد استفاده از ویژگی media درون تگ link

مثال در مورد استفاده از ویژگی media درون تگ source

مثال در مورد استفاده از ویژگی media درون تگ style

بررسی ویژگی media در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی media در نسخه HTML5  برای تگ a ، تگ area ، تگ link ، تگ source و تگ style معرفی شده است. و در HTML4.0.1 و نسخه های قدیمی تر وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی media

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی media در HTML5 | صفت media در تگ a تگ area

صفت خصوصی media در HTML5 | صفت media در تگ a تگ area | صفت خصوصی media در HTML5 | صفت media در تگ a تگ area | صفت خصوصی media در HTML5 | صفت media در تگ a تگ area | صفت خصوصی media در HTML5 | صفت media در تگ a تگ area | صفت خصوصی media در HTML5 | صفت media در تگ a تگ area | صفت خصوصی media در HTML5 | صفت media در تگ a تگ area | صفت خصوصی media در HTML5 | صفت media در تگ a تگ area

صفت خصوصی media در HTML5 | صفت media در تگ a تگ area – اختصاصی سایت آموزی