صفت خصوصی method در HTML | خاصیت method در تگ form

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما کاربران گرامی به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی method در سند html می پردازیم. صفت method مخصوص تگ form می باشد.

صفت خصوصی method در HTML | خاصیت method در تگ form

صفت خصوصی method در HTML | خاصیت method در تگ form | صفت خصوصی method در HTML | خاصیت method در تگ form | صفت خصوصی method در HTML | خاصیت method در تگ form | صفت خصوصی method در HTML | خاصیت method در تگ form | صفت خصوصی method در HTML | خاصیت method در تگ form | صفت خصوصی method در HTML | خاصیت method در تگ form | صفت خصوصی method در HTML | خاصیت method در تگ form

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی method در سند HTML

ویژگی خصوصی method مخصوص تگ form می باشد.

صفت method ، مخصوص چگونگی ارسال داده های فرم به سمت سرور می باشد. ( داده های فرم در یک صفحه مخصوص که درون ویژگی action داخل تگ form مقداردهی می شود، باز می گردد)

خصوصیت method می تواند به دو طریق ، داده های فرم را به سرور ارسال نماید:

1- داده های فرم را از طریق مقدار get به سرور ارسال نموده و اطلاعات فرم به انتهای آدرس url تعیین شده توسط صفت action بچسبد.

2- داده های فرم را از طریق مقدار post به سرور ارسال نموده و اطلاعات فرم را به صورت یک هدر درخواست در HTTP ذخیره نماید.

نکات مهم استفاده از مقدار get در صفت method

  1. در صفت method با مقدار get ، تمام اطلاعات فرم به صورت اسم و مقدار فیلد های فرم به انتهای url می چسبد.
  2. در صورت استفاده از method با مقدار get ، حداکثر طول مجاز url ، در حدود 3000 کاراکتر است.
  3. در صورت محرمانه یا حساس بودن اطلاعات فرم از صفت method با مقدار get که اطلاعات را پس از ارسال به سرور در url نمایان می کند، استفاده نکنید.
  4. استفاده از method با مقدار get ، جهت نشانه گذاری نتیجه مقالات مفید خواهد بود.
  5. استفاده از method با مقدار get ، برای داده های غیر امن ، مانند رشته های پرس و جو در Google بهتر است.

نکات مهم استفاده از مقدار post در صفت method

  1. در صورت استفاده از method با مقدار post ، امکان bookmark کردن صفحه وجود ندارد.
  2. در صورت استفاده از method با مقدار post ، حجم اطلاعات ارسالی فرم به سرور محدودیت کاراکتر ندارد.
  3. در صورت استفاده از method با مقدار post ، اطلاعات فرم در هدر درخواست HTTP ، کد می شوند و در انتهای URL به صورت نمایان مانند مقدار get نمی چسبند.

مثال در مورد استفاده از ویژگی method درون تگ form با مقدار get

مثال در مورد استفاده از ویژگی method درون تگ form با مقدار post

بررسی ویژگی media در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی method در نسخه HTML5 و HTML4.0.1 وجود داشته و از نظر کاربرد تفاوتی نداشته و پشتیبانی می شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی media

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی method در HTML | خاصیت method در تگ form

صفت خصوصی method در HTML | خاصیت method در تگ form | صفت خصوصی method در HTML | خاصیت method در تگ form | صفت خصوصی method در HTML | خاصیت method در تگ form | صفت خصوصی method در HTML | خاصیت method در تگ form | صفت خصوصی method در HTML | خاصیت method در تگ form | صفت خصوصی method در HTML | خاصیت method در تگ form | صفت خصوصی method در HTML | خاصیت method در تگ form

صفت خصوصی method در HTML | خاصیت method در تگ form – اختصاصی سایت آموزی