صفت خصوصی min در HTML5 | صفت min در تگ input تگ meter

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما کاربران گرامی به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی min در سند html می پردازیم. صفت min مخصوص تگ input و تگ meter می باشد. ویژگی min در نسخه جدید HTML5 معرفی شده است.

صفت خصوصی min در HTML5 | صفت min در تگ input تگ meter

صفت خصوصی min در HTML5 | صفت min در تگ input تگ meter | صفت خصوصی min در HTML5 | صفت min در تگ input تگ meter | صفت خصوصی min در HTML5 | صفت min در تگ input تگ meter | صفت خصوصی min در HTML5 | صفت min در تگ input تگ meter | صفت خصوصی min در HTML5 | صفت min در تگ input تگ meter | صفت خصوصی min در HTML5 | صفت min در تگ input تگ meter

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی min در سند HTML

خاصیت min مخصوص تگ input و تگ meter در سند html می باشد.

ویژگی اختصاصی min در نسخه جدید HTML5 معرفی شده است. و در نسخه های قبلی html وجود نداشت.

مقدار یا value در صفت min ، به عنوان کمترین حد داده های تگ input و تگ meter می باشد.

درون تگ meter ، مقدار صفت min تعیین کننده بیشترین محدوده سنجش کار است.

مثال در مورد استفاده از ویژگی min درون تگ input

مثال در مورد استفاده از ویژگی min درون تگ meter

بررسی ویژگی min در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی min در نسخه HTML5  برای تگ های جدید input و meter معرفی شده است. و در HTML4.0.1 و نسخه های قدیمی تر وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی min درون تگ meter

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی min در HTML5 | صفت min در تگ input تگ meter

صفت خصوصی min در HTML5 | صفت min در تگ input تگ meter

صفت خصوصی min در HTML5 | صفت min در تگ input تگ meter – اختصاصی سایت آموزی