صفت خصوصی multiple در HTML5 | صفت multiple در تگ select

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما کاربران گرامی به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی multiple در سند html می پردازیم. صفت multiple مخصوص تگ input و تگ select می باشد. ویژگی multiple در نسخه جدید HTML5 معرفی شده است.

صفت خصوصی multiple در HTML5 | صفت multiple در تگ select

صفت خصوصی multiple در HTML5 | صفت multiple در تگ select | صفت خصوصی multiple در HTML5 | صفت multiple در تگ select | صفت خصوصی multiple در HTML5 | صفت multiple در تگ select | صفت خصوصی multiple در HTML5 | صفت multiple در تگ select | صفت خصوصی multiple در HTML5 | صفت multiple در تگ select

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی multiple در سند HTML

خاصیت multiple مخصوص تگ input و تگ meter در سند html می باشد.

ویژگی اختصاصی multiple در نسخه جدید HTML5 معرفی شده است. و در نسخه های قبلی html وجود نداشت.

ویژگی multiple یک صفت بیتی و یک صفت boolean است.

صفت بیتی به معنی این است که تعریف آن صفت بدون مقدار انجام می شود.

مثلا استفاده از ویژگی multiple برای اجرای عملیات آن کافی است. و به value یا مقدار نیازی ندارد.

صفت multiple در تگ input ، تنها در زمانی که خاصیت type مقدار file را بگیرد کاربرد دارد و اجازه آپلود بیش از یک فایل را به کاربر در فرم html می دهد.

همچنین استفاده از صفت multiple درون تگ select قابلیت انتخاب بیش از یک مورد گزینه های تعیین شده با تگ option برای کاربر در سند html مهیا می نماید.

مثال در مورد استفاده از ویژگی multiple درون تگ input

مثال در مورد استفاده از ویژگی multiple درون تگ select

بررسی ویژگی multiple در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی multiple یک صفت جدید در HTML5 است. و در HTML 4.0.1 وجود ندارد.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی multiple در تگ input و تگ select

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی multiple در HTML5 | صفت multiple در تگ select

صفت خصوصی multiple در HTML5 | صفت multiple در تگ select | صفت خصوصی multiple در HTML5 | صفت multiple در تگ select | صفت خصوصی multiple در HTML5 | صفت multiple در تگ select | صفت خصوصی multiple در HTML5 | صفت multiple در تگ select

صفت خصوصی multiple در HTML5 | صفت multiple در تگ select – اختصاصی سایت آموزی