صفت خصوصی name در HTML | ویژگی name درون تگ form

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما کاربران گرامی به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی name در سند html می پردازیم. صفت name مخصوص تگ button ، تگ fieldset ، تگ form ، تگ iframe ، تگ input ، تگ map ، تگ meta ، تگ object ، تگ output ، تگ param ، تگ select و تگ textarea می باشد.

صفت خصوصی name در HTML | ویژگی name درون تگ form - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی name در سند HTML

خاصیت name مخصوص تگ button ، تگ fieldset ، تگ form ، تگ iframe ، تگ input ، تگ map ، تگ meta ، تگ object ، تگ output ، تگ param ، تگ select و تگ textarea در سند html می باشد.ویژگی اختصاصی name ، یک اسم برای تگ های مذکور تعیین می نماید.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

از اسم مورد نظر در مقدار صفت name جهت اجرای عملیات روی این تگ ها براساس اسکریپت های جاوا اسکریپت استفاده می شود.

مقادیر صفت name درون تگ های داخلی فرم های html نیز به عنوان یک مرجع دسترسی برای زبان های برنامه نویسی جاوا اسکریپت و php  جهت اعتبار سنجی و همچنین در زمانی که داده ها به سرور ارسال می شوند، استفاده می شود.

نکات مهم

۱- برای تگ iframe ، صفت اختصاصی name ، می تواند درون فرم html نیز فایل درون تگ iframe را جهت اعمال تغییرات با جاوا اسکریپت و php هدایت نماید.

۲- برای تگ map ، ویژگی خصوصی name می تواند به عنوان یک پل ارتباطی با صفت usemap درون تگ img به کار رود.

به طوری که مقادیر اسمی صفات name و usemap در تگ های map و img یکسان باشد.

۳- برای تگ meta ، مقدار اسمی خاصیت name ، حاوی اطلاعاتی برای صفت content درون تگ meta می باشد.

که در نهایت این متادیتا ها برای ارسال به سرور و خزش بهتر موتور های جستجو روی صفحات سایت کاربرد دارند.

۴- استفاده از صفت اختصاصی name ، درون تگ param باید حتما همراه با صفت اختصاصی value در این تگ باشد.

که در مشخص کردن پارامترهای افزونه ها یا فایل های درون تگ object کاربرد دارد.

صفت خصوصی name در HTML | صفت name در تگ form

مثال در مورد استفاده از ویژگی name درون تگ button

<form action=”/action_page.php” method=”get”>
      Choose your favorite subject:
      <button name=”subject” type=”submit” value=”HTML”>HTML</button>
      <button name=”subject” type=”submit” value=”CSS”>CSS</button>
</form>

مثال در مورد استفاده از ویژگی name درون تگ fieldset

<fieldset name=”personalia”>
     Name: <input type=”text”><br>
     Email: <input type=”text”><br>
</fieldset>

مثال در مورد استفاده از ویژگی name درون تگ form

<form action=”/action_page.php” method=”get” name=”myForm”>
      First name: <input type=”text” name=”fname”><br>
      Last name: <input type=”text” name=”lname”><br>
      <input type=”button” onclick=”formSubmit()” value=”Send form data!”>
</form>

مثال در مورد استفاده از ویژگی name درون تگ iframe

<iframe src=”demo_iframe.htm” name=”iframe_a”>
     <p>Your browser does not support iframes.</p>
</iframe>
<a href=”https://www.siteamoozi.com” target=”iframe_a”>siteamoozi.com</a>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی


siteamoozi.com

مثال در مورد استفاده از ویژگی name درون تگ input

<form action=”/action_page.php”>
      Name: <input type=”text” name=”fullname”><br>
      Email: <input type=”text” name=”email”><br>
     <input type=”submit” value=”Submit”>
</form>

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

مثال در مورد استفاده از ویژگی name درون تگ map

<img src =”planets.gif” width=”145″ height=”126″ alt=”Planets” usemap=”#planetmap”>
<map name=”planetmap”>
       <area shape=”rect” coords=”0,0,82,126″ href=”sun.htm” alt=”Sun”>
       <area shape=”circle” coords=”90,58,3″ href=”mercur.htm” alt=”Mercury”>
       <area shape=”circle” coords=”124,58,8″ href=”venus.htm” alt=”Venus”>
</map>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی
Planets

Sun Mercury Venus

مثال در مورد استفاده از ویژگی name درون تگ meta

<head>
      <meta name=”description” content=”Free Web tutorials”>
      <meta name=”keywords” content=”HTML,CSS,JavaScript”>
      <meta name=”author” content=”Hege Refsnes”>
</head>

مثال در مورد استفاده از ویژگی name درون تگ object

<object data=”helloworld.swf” width=”400″ height=”400″ name=”obj1″></object>

مثال در مورد استفاده از ویژگی name درون تگ output

<form oninput=”x.value=parseInt(a.value)+parseInt(b.value)”>0
       <input type=”range” id=”a” value=”50″>100
       +<input type=”number” id=”b” value=”50″>
       =<output name=”x” for=”a b”></output>
</form>

مثال در مورد استفاده از ویژگی name درون تگ param

<object data=”horse.wav”>
       <param name=”autoplay” value=”true”>
</object>

مثال در مورد استفاده از ویژگی name درون تگ select

<select name=”cars”>
      <option value=”volvo”>Volvo</option>
      <option value=”saab”>Saab</option>
      <option value=”opel”>Opel</option>
       <option value=”audi”>Audi</option>
</select>

مثال در مورد استفاده از ویژگی name درون تگ textarea

<form action=”/action_page.php”>
      <textarea name=”comment”>Enter text here…</textarea>
      <input type=”submit”>
</form>

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

بررسی ویژگی name در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی name در نسخه HTML5  و HTML4.0.1 و نسخه های قدیمی تر وجود داشته و پشتیبانی می شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی name درون تگ meter

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی name در HTML | ویژگی name درون تگ form – اختصاصی سایت آموزی