صفت خصوصی novalidate در HTML5 تگ form و novalidate

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما کاربران گرامی به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی novalidate در سند html می پردازیم. صفت novalidate مخصوص تگ form می باشد. ویژگی novalidate در نسخه جدید HTML5 معرفی شده است.

صفت خصوصی novalidate در HTML5 تگ form و novalidate - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی novalidate در سند HTML

خاصیت novalidate مخصوص تگ form در سند html می باشد.

ویژگی اختصاصی novalidate در نسخه جدید HTML5 معرفی شده است. و در نسخه های قبلی html وجود نداشت.

ویژگی novalidate یک صفت بیتی و یک صفت boolean است.

صفت بیتی به معنی این است که تعریف آن صفت بدون مقدار انجام می شود.

مثلا استفاده از ویژگی novalidate برای اجرای عملیات آن کافی است. و به value یا مقدار نیازی ندارد.

در صورت استفاده از صفت novalidate درون تگ form ، فرم html مورد نظر اعتبارسنجی نمی شود.

یعنی داده های فرم بدون هیچ اعتبارسنجی در سمت مشتری و سمت سرور ارسال می شود.

مثال در مورد استفاده از ویژگی novalidate درون تگ form

[html]<form action=”/action_page.php” novalidate>
E-mail: <input type=”email” name=”user_email”>
<input type=”submit”>
</form>[/html]

بررسی ویژگی novalidate در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی novalidate یک صفت جدید در HTML5 است. و در HTML 4.0.1 وجود ندارد.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی novalidate در تگ form

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی novalidate در HTML5 تگ form و novalidate – اختصاصی سایت آموزی