صفت خصوصی placeholder در HTML | صفت placeholder

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت اختصاصی placeholder در سند html می پردازیم. ویژگی placeholder یک اشاره کوتاه به فیلد مربوط به تگ input یا تگ textarea جهت تشخیص بهتر نحوه تکمیل فیلد توسط کاربر می کند.

صفت اختصاصی placeholder مخصوص تگ input و تگ textarea می باشد.

صفت خصوصی placeholder در HTML | صفت placeholder

صفت خصوصی placeholder در HTML | صفت placeholder | صفت خصوصی placeholder در HTML | صفت placeholder | صفت خصوصی placeholder در HTML | صفت placeholder | صفت خصوصی placeholder در HTML | صفت placeholder | صفت خصوصی placeholder در HTML | صفت placeholder | صفت خصوصی placeholder در HTML | صفت placeholder | صفت خصوصی placeholder در HTML | صفت placeholder

معرفی ویژگی خصوصی placeholder در سند HTML

خاصیت placeholder یک اشاره کوتاه به فیلد مربوط به تگ input یا تگ textarea را از طریق یک متن خاکستری و مات درون آن فیلد معین می کند.

اشاره کوتاه موجود در فیلد ، در حقیقت یک راهنمایی برای کاربر است، که بداند چگونه فیلد مورد نظر را تکمیل کند.

صفت اختصاصی placeholder مخصوص تگ input و تگ textarea می باشد.

ویژگی placeholder در سند جدید HTML5 تعریف شده است و در نسخه های قبلی HTML وجود نداشته است.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی placeholder درون تگ input

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی placeholder درون تگ textarea

بررسی ویژگی خصوصی placeholder درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی placeholder ، در نسخه HTML5 معرفی شده است و در نسخه HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی placeholder

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی placeholder در HTML | صفت placeholder – اختصاصی سایت آموزی