صفت خصوصی poster در HTML | صفت poster در تگ video

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت اختصاصی poster در سند html می پردازیم. ویژگی poster موجب نمایش یک عکس در هنگام بارگذاری فایل یا تا زمانی که کاربر فایل را اجرا نکرده است خواهد شد.

صفت اختصاصی poster مخصوص تگ video می باشد.

صفت خصوصی poster در HTML | صفت poster در تگ video

صفت خصوصی poster در HTML | صفت poster در تگ video | صفت خصوصی poster در HTML | صفت poster در تگ video | صفت خصوصی poster در HTML | صفت poster در تگ video | صفت خصوصی poster در HTML | صفت poster در تگ video | صفت خصوصی poster در HTML | صفت poster در تگ video | صفت خصوصی poster در HTML | صفت poster در تگ video | صفت خصوصی poster در HTML | صفت poster در تگ video

معرفی ویژگی خصوصی poster در سند HTML

ویژگی اختصاصی poster موجب نمایش یک عکس در هنگام بارگذاری فایل یا تا زمانی که کاربر فایل را اجرا نکرده است خواهد شد.

خاصیت poster ، آدرس یک عکس را به عنوان مقدار می پذیرد.

بهتر است این تصویر ، تصویر یکی از فریم های فیلم باشد.

در صورتی که از خصوصیت poster استفاده نشود مرورگر به صورت پیش فرض اولین فریم از فیلم را نمایش خواهد داد.

صفت اختصاصی poster مخصوص تگ video می باشد.

ویژگی poster در سند جدید HTML5 تعریف شده است و در نسخه های قبلی HTML وجود نداشته است.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی poster درون تگ video

بررسی ویژگی خصوصی poster درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی poster ، در نسخه HTML5 معرفی شده است و در نسخه HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی poster

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی poster در HTML | صفت poster در تگ video

صفت خصوصی poster در HTML | صفت poster در تگ video – اختصاصی سایت آموزی