صفت خصوصی preload در HTML | صفت preload در تگ video

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت اختصاصی preload در سند html می پردازیم. ویژگی preload مشخص می کند که فایل مدیا در هنگام بارگیری صفحه ، بارگیری شود یا خیر.

صفت اختصاصی preload مخصوص تگ video می باشد.

صفت خصوصی preload در HTML | صفت preload در تگ video

صفت خصوصی preload در HTML | صفت preload در تگ video | صفت خصوصی preload در HTML | صفت preload در تگ video | صفت خصوصی preload در HTML | صفت preload در تگ video | صفت خصوصی preload در HTML | صفت preload در تگ video | صفت خصوصی preload در HTML | صفت preload در تگ video | صفت خصوصی preload در HTML | صفت preload در تگ video | صفت خصوصی preload در HTML | صفت preload در تگ video

معرفی ویژگی خصوصی preload در سند HTML

ویژگی اختصاصی preload مشخص می کند که فایل مدیا در هنگام بارگیری صفحه ، بارگیری شود یا خیر.

خاصیت preload ، به نویسنده صفحه این امکان را می دهد تا یک راهنما برای مرورگر در خصوص تصمیم وی برای بارگیری ویدئو به منظور ایجاد یک تجربه بهتر برای کاربر ایجاد کند.

صفت اختصاصی preload مخصوص تگ video می باشد.

ویژگی preload در سند جدید HTML5 تعریف شده است و در نسخه های قبلی HTML وجود نداشته است.

نکته مهم

خصوصیت preload در صورتی که صفت autoplay درون تگ video یا تگ audio تعریف شده باشد توسط مرورگر نادیده گرفته می شود.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی preload درون تگ audio

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی preload درون تگ video

بررسی ویژگی خصوصی preload درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی preload ، در نسخه HTML5 معرفی شده است و در نسخه HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی preload

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی preload در HTML | صفت preload در تگ video

صفت خصوصی preload در HTML | صفت preload در تگ video – اختصاصی سایت آموزی