صفت خصوصی preload در HTML بارگیری مدیا تگ video

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت اختصاصی preload در سند html می پردازیم. ویژگی preload مشخص می کند که فایل مدیا در هنگام بارگیری صفحه ، بارگیری شود یا خیر. صفت اختصاصی preload مخصوص تگ video می باشد.

صفت خصوصی preload در HTML بارگیری مدیا تگ video - سایت آموزیمعرفی ویژگی خصوصی preload در سند HTML

ویژگی اختصاصی preload مشخص می کند که فایل مدیا در هنگام بارگیری صفحه ، بارگیری شود یا خیر.

خاصیت preload ، به نویسنده صفحه این امکان را می دهد تا یک راهنما برای مرورگر در خصوص تصمیم وی برای بارگیری ویدئو به منظور ایجاد یک تجربه بهتر برای کاربر ایجاد کند.

صفت اختصاصی preload مخصوص تگ video می باشد. ویژگی preload در سند جدید HTML5 تعریف شده است و در نسخه های قبلی HTML وجود نداشته است.

نکته مهم

خصوصیت preload در صورتی که صفت autoplay درون تگ video یا تگ audio تعریف شده باشد توسط مرورگر نادیده گرفته می شود.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی preload درون تگ audio

[html]<audio controls preload=”none”>
<source src=”horse.ogg” type=”audio/ogg”>
<source src=”horse.mp3″ type=”audio/mpeg”>
Your browser does not support the audio element.
</audio>[/html]

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی preload درون تگ video

[html]<video controls preload=”none”>
<source src=”movie.mp4″ type=”video/mp4″>
<source src=”movie.ogg” type=”video/ogg”>
Your browser does not support the video tag.
</video>[/html]

بررسی ویژگی خصوصی preload درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی preload ، در نسخه HTML5 معرفی شده است و در نسخه HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی preload

صفت خصوصی preload در HTML بارگیری مدیا تگ video - سایت آموزی

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی preload در HTML بارگیری مدیا تگ video – اختصاصی سایت آموزی