صفت خصوصی rel در HTML رابطه سند فعلی و لینک شده

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت اختصاصی rel در سند html می پردازیم. ویژگی rel ،  رابطه بین سند فعلی و سند لینک داده شده در منبع پیوند را مشخص می کند. صفت اختصاصی rel مخصوص تگ a و تگ link و تگ area می باشد.

صفت خصوصی rel در HTML رابطه سند فعلی و لینک شده - سایت آموزی

معرفی ویژگی خصوصی rel در سند HTML

ویژگی اختصاصی rel ، ارتباط بین سند فعلی و سند پیوند داده شده در منبع پیوند را مشخص می کند. صفت اختصاصی rel مخصوص تگ a و تگ link و تگ area می باشد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی rel درون تگ a

<a rel=”nofollow” href=”http://www.siteamoozi.com/”>Cheap Flights</a>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی rel درون تگ link

<img src=”planets.gif” width=”145″ height=”126″ alt=”Planets” usemap=”#planetmap”>
<map name=”planetmap”>
<area shape=”rect” coords=”0,0,82,126″ alt=”Sun” href=”sun.htm” rel=”alternate”>
</map>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی rel درون تگ area

<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”theme.css”>

بررسی ویژگی خصوصی rel درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی rel ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی rel

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی rel در HTML رابطه سند فعلی و لینک شده – اختصاصی سایت آموزی