صفت خصوصی rowspan در HTML تعداد ردیف سلول جدول

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت اختصاصی rowspan در سند html می پردازیم. ویژگی rowspan ، تعداد سطری که یک سلول عنوان جدول یا سلول داده های جدول باید آنها را پوشش دهد مشخص می کند. صفت اختصاصی rowspan ، مخصوص تگ td و تگ th می باشد.

صفت خصوصی rowspan در HTML تعداد ردیف سلول جدول - سایت آموزی

معرفی ویژگی خصوصی rowspan در سند HTML

ویژگی اختصاصی rowspan ، ویژگی rowspan ، تعداد سطری که یک سلول عنوان جدول یا سلول داده های جدول باید آنها را پوشش دهد مشخص می کند.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

ویژگی rowspan یک مقدار ( value ) می گیرد. که این مقدار عددی ، تعیین کننده تعداد ردیف های آن سلول درون جدول html می باشد. صفت اختصاصی rowspan ، مخصوص تگ td و تگ th می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی rowspan درون تگ td

<table>
<tr>
<th>Month</th>
<th>Savings</th>
<th>Savings for holiday!</th>
</tr>
<tr>
<td>January</td>
<td>$100</td>
<td rowspan=”2″>$50</td>
</tr>
<tr>
<td>February</td>
<td>$80</td>
</tr>
</table>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی rowspan درون تگ th

<table>
<tr>
<th>Month</th>
<th>Savings</th>
<th rowspan=”3″>Savings for holiday!</th>
</tr>
<tr>
<td>January</td>
<td>$100</td>
</tr>
<tr>
<td>February</td>
<td>$80</td>
</tr>
</table>

بررسی ویژگی خصوصی rowspan درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی rowspan ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی rowspan

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی rowspan در HTML تعداد ردیف سلول جدول – اختصاصی سایت آموزی