صفت خصوصی rowspan در HTML | صفت rowspan در تگ td

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت اختصاصی rowspan در سند html می پردازیم. ویژگی rowspan ، تعداد سطری که یک سلول عنوان جدول یا سلول داده های جدول باید آنها را پوشش دهد مشخص می کند.

صفت اختصاصی rowspan ، مخصوص تگ td و تگ th می باشد.

صفت خصوصی rowspan در HTML | صفت rowspan در تگ td

صفت خصوصی rowspan در HTML | صفت rowspan در تگ td | صفت خصوصی rowspan در HTML | صفت rowspan در تگ td | صفت خصوصی rowspan در HTML | صفت rowspan در تگ td | صفت خصوصی rowspan در HTML | صفت rowspan در تگ td | صفت خصوصی rowspan در HTML | صفت rowspan در تگ td | صفت خصوصی rowspan در HTML | صفت rowspan در تگ td | صفت خصوصی rowspan در HTML | صفت rowspan در تگ td

معرفی ویژگی خصوصی rowspan در سند HTML

ویژگی اختصاصی rowspan ، ویژگی rowspan ، تعداد سطری که یک سلول عنوان جدول یا سلول داده های جدول باید آنها را پوشش دهد مشخص می کند.

ویژگی rowspan یک مقدار ( value ) می گیرد. که این مقدار عددی ، تعیین کننده تعداد ردیف های آن سلول درون جدول html می باشد.

صفت اختصاصی rowspan ، مخصوص تگ td و تگ th می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی rowspan درون تگ td

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

MonthSavingsSavings for holiday!
January$100$50
February$80

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی rowspan درون تگ th

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

MonthSavingsSavings for holiday!
January$100
February$80

بررسی ویژگی خصوصی rowspan درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی rowspan ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی rowspan

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school 

صفت خصوصی rowspan در HTML | صفت rowspan در تگ td

صفت خصوصی rowspan در HTML | صفت rowspan در تگ td – اختصاصی سایت آموزی