صفت خصوصی scope در HTML تعیین سلول عنوان جدول

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت اختصاصی scope در سند html می پردازیم. ویژگی scope ، مشخص می کند که سلول عنوان ، عنوانی برای سطر ، ستون یا مجموعه ای از سطر و ستون است. صفت اختصاصی scope ، مخصوص تگ th می باشد.

صفت خصوصی scope در HTML تعیین سلول عنوان جدول - سایت آموزی

معرفی ویژگی خصوصی scope در سند HTML

ویژگی خصوصی scope مشخص می کند که سلول عنوان ، عنوانی برای سطر ، ستون یا مجموعه ای از سطر و ستون است. خاصیت scope از لحاظ ظاهری کاربردی ندارد، اما می تواند برای نرم افزارهای صفحه خوان مورد استفاده قرار گیرد. صفت اختصاصی scope ، مخصوص تگ th می باشد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

مقادیر یا value های تعریف شده برای خصوصیت scope

  1. مقدار col
  2. مقدار row
  3. مقدار colgroup
  4. مقدار rowgroup

مقدار col در ویژگی scope درون تگ th

مقدار col تعیین می کند که سلول عنوان ، عنوانی برای یک ستون است.

مقدار row در ویژگی scope درون تگ th

مقدار row تعیین می کند که سلول عنوان ، عنوانی برای یک سطر است.

مقدار colgroup در ویژگی scope درون تگ th

مقدار colgroup تعیین می کند که سلول عنوان ، عنوانی برای یک مجموعه ستون است.

مقدار rowgroup در ویژگی scope درون تگ th

مقدار rowgroup تعیین می کند که سلول عنوان ، عنوانی برای یک مجموعه سطر است.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی scope درون تگ th

<table>
<tr>
<th></th>
<th scope=”col”>Month</th>
<th scope=”col”>Savings</th>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>January</td>
<td>$100</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>February</td>
<td>$80</td>
</tr>
</table>

بررسی ویژگی خصوصی scope درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی scope ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی scope

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی scope در HTML تعیین سلول عنوان جدول – اختصاصی سایت آموزی