صفت خصوصی selected در HTML صفت selected در تگ option

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت اختصاصی selected در سند html می پردازیم. ویژگی selected ، مشخص می کند تگ های option که دارای این صفت باشد، به صورت پیش فرض در وضعیت انتخاب قرار می گیرند.

صفت اختصاصی selected ، مخصوص تگ potion می باشد.

صفت خصوصی selected در HTML صفت selected در تگ option

صفت خصوصی selected در HTML صفت selected در تگ option | صفت خصوصی selected در HTML صفت selected در تگ option | صفت خصوصی selected در HTML صفت selected در تگ option | صفت خصوصی selected در HTML صفت selected در تگ option | صفت خصوصی selected در HTML صفت selected در تگ option | صفت خصوصی selected در HTML صفت selected در تگ option

معرفی ویژگی خصوصی selected در سند HTML

ویژگی خصوصی selected مشخص می کند تگ های option که دارای این صفت هستند، به صورت پیش فرض در وضعیت انتخاب قرار گیرند.

خاصیت selected درون تگ option ، حالت پیش فرض انتخاب را در لیست های کشویی که داخل تگ select ایجاد می شود، تعیین می کند.

صفت اختصاصی selected ، مخصوص تگ option می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی selected درون تگ option

بررسی ویژگی خصوصی selected درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی selected ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی selected

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی selected در HTML صفت selected در تگ option – اختصاصی سایت آموزی