صفت خصوصی shape در HTML | صفت shape در تگ area

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت اختصاصی shape در سند html می پردازیم. ویژگی shape ، درون تگ area ، یک شکل خاص را برای یک ناحیه از نقشه html که درون تگ map تعریف می شود، مشخص می کند.

صفت اختصاصی shape ، مخصوص تگ area می باشد.

صفت خصوصی shape در HTML | صفت shape در تگ area

صفت خصوصی shape در HTML | صفت shape در تگ area | صفت خصوصی shape در HTML | صفت shape در تگ area | صفت خصوصی shape در HTML | صفت shape در تگ area | صفت خصوصی shape در HTML | صفت shape در تگ area | صفت خصوصی shape در HTML | صفت shape در تگ area | صفت خصوصی shape در HTML | صفت shape در تگ area

معرفی ویژگی خصوصی shape در سند HTML

ویژگی خصوصی shape درون تگ area ، یک شکل خاص را برای یک ناحیه از نقشه html که درون تگ map تعریف می شود، مشخص می کند.

خاصیت shape درون تگ area همواره به همراه صفت coords استفاده می شود. که در کنار هم مشخص کننده اندازه ، شکل و ناحیه خاصی از نقشه html درون تگ map می باشند.

صفت اختصاصی shape ، مخصوص تگ area می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی shape درون تگ area

بررسی ویژگی خصوصی shape درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی shape ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی shape

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی shape در HTML | صفت shape در تگ area – اختصاصی سایت آموزی