صفت خصوصی size در HTML تعداد کاراکتر عرض input

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت اختصاصی size در سند html می پردازیم. ویژگی size ، درون تگ input ، یک مقدار عددی می گیرد، که این مقدار ، تعداد کاراکتر مجاز عرض یک فیلد input را تعیین می کند. ویژگی size ، درون تگ select نیز، یک مقدار عددی می گیرد، که این مقدار ، تعداد آیتم های قابل مشاهده که توسط تگ های درونی option تعریف شده را مشخص می نماید.

صفت اختصاصی size ، مخصوص تگ input و تگ select می باشد.

صفت خصوصی size در HTML تعداد کاراکتر عرض input - سایت آموزی

معرفی ویژگی خصوصی size در سند HTML

ویژگی خصوصی size درون تگ input ، یک مقدار عددی می گیرد، که این مقدار ، تعداد کاراکتر مجاز عرض یک فیلد input را تعیین می کند.

ویژگی size ، درون تگ select نیز، یک مقدار عددی می گیرد، که این مقدار ، تعداد آیتم های قابل مشاهده که توسط تگ های درونی option تعریف شده را مشخص می نماید.

صفت اختصاصی size ، مخصوص تگ input و تگ select می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی size درون تگ input

[html]<form action=”/action_page.php”>
Email: <input type=”text” name=”email” size=”35″><br>
PIN: <input type=”text” name=”pin” maxlength=”4″ size=”4″><br>
<input type=”submit” value=”Submit”>
</form>[/html]

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی size درون تگ select

[html]<select size=”3″>
<option value=”volvo”>Volvo</option>
<option value=”saab”>Saab</option>
<option value=”opel”>Opel</option>
<option value=”audi”>Audi</option>
</select>[/html]

بررسی ویژگی خصوصی size درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی size ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی size

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی size در HTML تعداد کاراکتر عرض input – اختصاصی سایت آموزی