صفت خصوصی size در HTML صفت size در تگ input تگ select

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت اختصاصی size در سند html می پردازیم. ویژگی size ، درون تگ input ، یک مقدار عددی می گیرد، که این مقدار ، تعداد کاراکتر مجاز عرض یک فیلد input را تعیین می کند. ویژگی size ، درون تگ select نیز، یک مقدار عددی می گیرد، که این مقدار ، تعداد آیتم های قابل مشاهده که توسط تگ های درونی option تعریف شده را مشخص می نماید.

صفت اختصاصی size ، مخصوص تگ input و تگ select می باشد.

صفت خصوصی size در HTML صفت size در تگ input تگ select

صفت خصوصی size در HTML صفت size در تگ input تگ select | صفت خصوصی size در HTML صفت size در تگ input تگ select | صفت خصوصی size در HTML صفت size در تگ input تگ select | صفت خصوصی size در HTML صفت size در تگ input تگ select | صفت خصوصی size در HTML صفت size در تگ input تگ select | صفت خصوصی size در HTML صفت size در تگ input تگ select | صفت خصوصی size در HTML صفت size در تگ input تگ select

معرفی ویژگی خصوصی size در سند HTML

ویژگی خصوصی size درون تگ input ، یک مقدار عددی می گیرد، که این مقدار ، تعداد کاراکتر مجاز عرض یک فیلد input را تعیین می کند.

ویژگی size ، درون تگ select نیز، یک مقدار عددی می گیرد، که این مقدار ، تعداد آیتم های قابل مشاهده که توسط تگ های درونی option تعریف شده را مشخص می نماید.

صفت اختصاصی size ، مخصوص تگ input و تگ select می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی size درون تگ input

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی size درون تگ select

بررسی ویژگی خصوصی size درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی size ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی size

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی size در HTML صفت size در تگ input تگ select

صفت خصوصی size در HTML صفت size در تگ input تگ select – اختصاصی سایت آموزی