صفت خصوصی sizes در HTML | صفت sizes در تگ link

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت اختصاصی sizes در سند html می پردازیم. ویژگی sizes ، می تواند یک اندازه ای را برای آیکون های موجود در رسانه های تصویری که از طریق تگ link ، به صورت یک فایل پیوست شده ، آدرس دهی شدند را تعیین کند. صفت اختصاصی sizes ، مخصوص تگ link می باشد.

صفت خصوصی sizes در HTML | صفت sizes در تگ link

صفت خصوصی sizes در HTML | صفت sizes در تگ link

معرفی ویژگی خصوصی sizes در سند HTML

ویژگی خصوصی sizes ، می تواند یک اندازه ای را برای آیکون های موجود در رسانه های تصویری که از طریق تگ link ، به صورت یک فایل پیوست شده ، آدرس دهی شدند را تعیین کند.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

ویژگی sizes ، فقط زمانی کاربرد دارد، که از صفت rel با مقدار icon درون تگ link استفاده کرده باشیم. صفت اختصاصی sizes ، مخصوص تگ link می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی sizes درون تگ link

<link rel=”icon” href=”demo_icon.gif” type=”image/gif” sizes=”16×16″>

بررسی ویژگی خصوصی sizes درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی sizes ، در نسخه HTML5 معرفی شده است. و در HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی sizes

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی sizes در HTML | صفت sizes در تگ link – اختصاصی سایت آموزی