صفت خصوصی sizes در HTML | صفت sizes در تگ link

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت اختصاصی sizes در سند html می پردازیم. ویژگی sizes ، می تواند یک اندازه ای را برای آیکون های موجود در رسانه های تصویری که از طریق تگ link ، به صورت یک فایل پیوست شده ، آدرس دهی شدند را تعیین کند.

صفت اختصاصی sizes ، مخصوص تگ link می باشد.

صفت خصوصی sizes در HTML | صفت sizes در تگ link

صفت خصوصی sizes در HTML | صفت sizes در تگ link | صفت خصوصی sizes در HTML | صفت sizes در تگ link | صفت خصوصی sizes در HTML | صفت sizes در تگ link | صفت خصوصی sizes در HTML | صفت sizes در تگ link | صفت خصوصی sizes در HTML | صفت sizes در تگ link | صفت خصوصی sizes در HTML | صفت sizes در تگ link | صفت خصوصی sizes در HTML | صفت sizes در تگ link

معرفی ویژگی خصوصی sizes در سند HTML

ویژگی خصوصی sizes ، می تواند یک اندازه ای را برای آیکون های موجود در رسانه های تصویری که از طریق تگ link ، به صورت یک فایل پیوست شده ، آدرس دهی شدند را تعیین کند.

ویژگی sizes ، فقط زمانی کاربرد دارد، که از صفت rel با مقدار icon درون تگ link استفاده کرده باشیم.

صفت اختصاصی sizes ، مخصوص تگ link می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی sizes درون تگ link

بررسی ویژگی خصوصی sizes درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی sizes ، در نسخه HTML5 معرفی شده است. و در HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی sizes

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی sizes در HTML | صفت sizes در تگ link – اختصاصی سایت آموزی