صفت خصوصی span در HTML صفت span در تگ col تگ colgroup

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت اختصاصی span در سند html می پردازیم. ویژگی span ، درون تگ col و یا تگ colgroup ، تعداد ستون را تعیین می کند.

صفت اختصاصی span ، مخصوص تگ col و تگ colgroup می باشد.

صفت خصوصی span در HTML صفت span در تگ col تگ colgroup

صفت خصوصی span در HTML صفت span در تگ col تگ colgroup | صفت خصوصی span در HTML صفت span در تگ col تگ colgroup | صفت خصوصی span در HTML صفت span در تگ col تگ colgroup | صفت خصوصی span در HTML صفت span در تگ col تگ colgroup | صفت خصوصی span در HTML صفت span در تگ col تگ colgroup | صفت خصوصی span در HTML صفت span در تگ col تگ colgroup

معرفی ویژگی خصوصی span در سند HTML

ویژگی خصوصی span ، ویژگی span ، درون تگ col و یا تگ colgroup ، تعداد ستون را تعیین می کند.

صفت اختصاصی span ، مخصوص تگ col و تگ colgroup می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی span درون تگ col

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی span درون تگ colgroup

بررسی ویژگی خصوصی span درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی span ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی span

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی span در HTML صفت span در تگ col تگ colgroup – اختصاصی سایت آموزی