صفت خصوصی span در HTML تعداد ستون col و colgroup

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت اختصاصی span در سند html می پردازیم. ویژگی span ، درون تگ col و یا تگ colgroup ، تعداد ستون را تعیین می کند. صفت اختصاصی span ، مخصوص تگ col و تگ colgroup می باشد.

صفت خصوصی span در HTML تعداد ستون col و colgroup - سایت آموزی

معرفی ویژگی خصوصی span در سند اچ تی ام ال

ویژگی خصوصی span ، ویژگی span ، درون تگ col و یا تگ colgroup ، تعداد ستون را تعیین می کند. صفت اختصاصی span ، مخصوص تگ col و تگ colgroup در اسناد اچ تی ام ال می باشد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی span درون تگ col

<table>
<colgroup>
<col span=”2″ style=”background-color:red”>
<col style=”background-color:yellow”>
</colgroup>
<tr>
<th>ISBN</th>
<th>Title</th>
<th>Price</th>
</tr>
<tr>
<td>3476896</td>
<td>My first HTML</td>
<td>$53</td>
</tr>
</table>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی span درون تگ colgroup

<table>
<colgroup span=”2″ style=”background:red”></colgroup>
<tr>
<th>ISBN</th>
<th>Title</th>
<th>Price</th>
</tr>
<tr>
<td>3476896</td>
<td>My first HTML</td>
<td>$53</td>
</tr>
<tr>
<td>5869207</td>
<td>My first CSS</td>
<td>$49</td>
</tr>
</table>

بررسی ویژگی خصوصی span درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی span ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی span

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی span در HTML تعداد ستون col و colgroup – اختصاصی سایت آموزی