صفت خصوصی srcdoc در HTML | صفت srcdoc در تگ iframe

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی خاصیت srcdoc در سند html می پردازیم. ویژگی srcdoc ، یک محتوای HTML را درون قاب یا frame تولیدی توسط تگ iframe  مشخص می کند.

خاصیت srcdoc ، مخصوص تگ iframe می باشد.

صفت خصوصی srcdoc در HTML | صفت srcdoc در تگ iframe

صفت خصوصی srcdoc در HTML | صفت srcdoc در تگ iframe | صفت خصوصی srcdoc در HTML | صفت srcdoc در تگ iframe | صفت خصوصی srcdoc در HTML | صفت srcdoc در تگ iframe | صفت خصوصی srcdoc در HTML | صفت srcdoc در تگ iframe | صفت خصوصی srcdoc در HTML | صفت srcdoc در تگ iframe | صفت خصوصی srcdoc در HTML | صفت srcdoc در تگ iframe | صفت خصوصی srcdoc در HTML | صفت srcdoc در تگ iframe

معرفی ویژگی خصوصی srcdoc در سند HTML

ویژگی عمومی  srcdoc ، یک محتوای HTML را درون قاب یا frame تولیدی توسط تگ iframe  مشخص می کند.

انتظار بر این است که در صورت استفاده از ویژگی srcdoc ، از صفت sandbox و صفت seamless استفده نماییم.

اگر یک مرورگر اینترنتی از خاصیت srcdoc پشتیبانی نماید، در صورت استفاده از صفت src ، محتوای مورد نظر در صفت src لغو می شود.

در صورتی که خصوصیت srcdoc در یک مرورگر اینترنتی پشتیبانی نشود، به جای آن آدرس فایل مورد نظر در صفت src را لحاظ می کنند.

خصوصیت srcdoc ، خصوص تگ iframe می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی srcdoc درون تگ iframe

بررسی ویژگی خصوصی srcdoc درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی srcdoc ، در نسخه HTML5 و نسخه HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی srcdoc

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی srcdoc در HTML | صفت srcdoc در تگ iframe – اختصاصی سایت آموزی