صفت خصوصی srclang در HTML | صفت srclang در تگ track

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی خاصیت srclang در سند html می پردازیم. ویژگی srclang ، زبان داده های متن زیرنویس در فایل صوتی یا فایل تصویری را در تگ track که داخل تگ video و تگ audio قرار می گیرد، مشخص می کند.

خاصیت srclang ، مخصوص تگ track می باشد.

صفت عمومی srclang در HTML | صفت srclang در تگ track

صفت خصوصی srclang در HTML | صفت srclang در تگ track | صفت خصوصی srclang در HTML | صفت srclang در تگ track | صفت خصوصی srclang در HTML | صفت srclang در تگ track | صفت خصوصی srclang در HTML | صفت srclang در تگ track | صفت خصوصی srclang در HTML | صفت srclang در تگ track | صفت خصوصی srclang در HTML | صفت srclang در تگ track

معرفی ویژگی خصوصی srclang در سند HTML

ویژگی عمومی  srclang ،  زبان داده های متن زیرنویس در فایل صوتی یا فایل تصویری را در تگ track که داخل تگ video و تگ audio قرار می گیرد، مشخص می کند.

همراه با خاصیت srclang ، بایستی از صفت kind با مقدار subtitles ، درون تگ track اسفاده نمایید.

خاصیت srclang ، در نسخه HTML5 معرفی شده است. و خصوصیت srclang ، مخصوص تگ track می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی srclang درون تگ track

بررسی ویژگی خصوصی srclang درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی srclang ، در نسخه HTML5 معرفی شده است. و در HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی srclang

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی srclang در HTML | صفت srclang در تگ track – اختصاصی سایت آموزی