صفت خصوصی srclang در HTML زبان متن زیرنویس media

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی خاصیت srclang در سند html می پردازیم. ویژگی srclang ، زبان داده های متن زیرنویس در فایل صوتی یا فایل تصویری را در تگ track که داخل تگ video و تگ audio قرار می گیرد، مشخص می کند.

خاصیت srclang ، مخصوص تگ track می باشد.

صفت خصوصی srclang در HTML زبان متن زیرنویس media - سایت آموزی

معرفی ویژگی خصوصی srclang در سند اچ تی ام ال

ویژگی عمومی  srclang ،  زبان داده های متن زیرنویس در فایل صوتی یا فایل تصویری را در تگ track که داخل تگ video و تگ audio قرار می گیرد، مشخص می کند.

همراه با خاصیت srclang ، بایستی از صفت kind با مقدار subtitles ، درون تگ track اسفاده نمایید.

خاصیت srclang ، در نسخه HTML5 معرفی شده است. و خصوصیت srclang ، مخصوص تگ track می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی srclang درون تگ track

[html]<video width=”320″ height=”240″ controls>
<source src=”forrest_gump.mp4″ type=”video/mp4″>
<source src=”forrest_gump.ogg” type=”video/ogg”>
<track src=”subtitles_en.vtt” kind=”subtitles” srclang=”en” label=”English”>
<track src=”subtitles_no.vtt” kind=”subtitles” srclang=”no” label=”Norwegian”>
</video>[/html]

بررسی ویژگی خصوصی srclang درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی srclang ، در نسخه HTML5 معرفی شده است. و در HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی srclang

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی srclang در HTML زبان متن زیرنویس media – اختصاصی سایت آموزی